hits

Likeverd mellom pasientgrupper.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten behandlet i sitt møte 7. april 2014 en sak av stor viktighet for alle med sjeldne diagnoser. Det har vært en del debatt i aviser og Legetidsskriftet om sjeldne diagnoser bør være et eget prioriteringskriterium og saken i dette rådsmøtet gjaldt medikamentell behandling av cystisk fibrose. Cytisk fibrose er en medfødt alvorlig tilstand som krever livslang behadnling. Et nytt legemiddel har vist seg effektivt for en del av pasientpopulasjonen og vel 10 personer er under behandling i Norge. Årlig kostand pr pasient er ca 2 millioner kr. Rådet har tidligere anbefalt at sjeldenhet i seg selv ikke skal være et eget prioriteringskriterium, men likeverdighet i tilbudet skal tilstrebes. Rådet uttaler nå:

"Hvis man sier ja til å ta i bruk svært kostbar behandling, vil medgåtte ressurser generere et helsetap for andre pasientgrupper. Når nye og kostbare metoder skal vurderes, må man også se om ressursene kan anvendes på en alternativ måte som er bedre. Rådet ønsker at prioriteringsutvalget, som nå vurderer prioriteringskriteriene på nytt, drøfter hvor stor avstanden kan være mellom den helsegevinsten som oppstår hos pasientgruppen som tar i bruk metodene, og det helsetapet som påføres andre pasientgrupper."

Jeg får vond smak i munnen.  I gamle dager var jeg medlem av det første prioriteringsutvalget, Lønning I (NOU 1987:23). Der ble det lagt vekt på et overordnet likhetsprinsipp: "Helsetjenestene bør tilbyd slik at alle skal kunne bli så friske som de etter sine forutsetninger har muligheter for." Dette var bl.a. et resultat av utvalgets drøftinger om hvordan pasienter med funksjonshemninger og kroniske sykdommer skulle kunne prioriteres. Prioriteringskriteriene som ble utformet la vekt på alvorlighetsgrad og doumentert effekt. Krav om doumentert effekt er vanskeliegre når det gjelder sjeldne tilstander enn vanlige. Dette har prioriteringsrådet tatt høyde for og sier: "Rådet mener det kan være akseptabelt med mildere krav til dokumentasjon av effekt gitt at gruppens størrelse setter begrensninger for mulighet til å framskaffe sikker kunnskap." Derimot er det vanskelig å se at de vektlegger alvorlighetsgrad mer enn populasjonens størrelse. Jeg finner det urimelig at en diagnosegruppe som er tallmessig stor skal prioriteres høyere (foran) en liten diagnosegruppe selv om begge har alvorlige tilstander med dokumentert effekt av aktuelle behandlinger. I mitt hode er det da ikke snakk om likeverd mellom pasientgrupper.

Hvis kostbar behandling av en liten, sjelden, pasientgruppe skal vurderes utfra hvilke helsetap dette medfører for andre pasientgrupper, må det først gjøres en helhetsvurdering av hva manglende behandling medfører av andre nødvendige og kostbare tiltak. I tilfellet cystisk fibrose kan det være spørsmål om behandlingen kan hindre behov for lungetransplantasjon og langvarige omsorgstjenester mens man venter på transplantasjon. Det er lang venetetid på lunger og det er flere pasientgrupper som har behov. For andre sjeldne tilstander kan en kostbar medikamentell behandling redusere behov for omsorgstjenester og medføre muligheter for yrkesdeltagelse fremfor uføretrygd. Blødere er et godt eksempel på en gruppe som får kostbar medikamentell behandling og hvor de fleste lever et aktivt liv og er yrkesaktive. Hvis kun utgifter til medikamentell behandling vurderes, vil det kunne konkluderes med at faktorkonsentrat til blødere generer et helsetap for andre grupper. Konsekvensene ville bli økte utgifter til andre helsetjenester, omsorgstjenester og uføretrygd.

I legeforeningens tidsskrift har det vært publisert en kronikk av Robberstad og medarbeidere som konkluderer med: "For refusjon av kostnadene til legemiddel ser det ut til at budsjettkonsekvens påverkar prioriteringane. Omsetningsstatistikken antydar nemleg at staten betaler meir for medisinane til små pasientgrupper enn til store."

Robberstad har også uttalt: "Det bør ikke være slik at man får dyrere behandling hvis man er "heldig" og får en sjelden diagnose, mens helsetjenestene blir dårligere hvis man har uflaks og får en vanlig sykdom." I samme artikkel sammenlignes refusjonskostnader for faktorkonsentrat til 168 blødere med kolesterolsenkende legemidler til 300 000 personer. For 168 blødere utgjør dette samlet vel 197 mill kr og ca halvparten for kolesterolsenkende midler til 300 000 personer. Dette  viser at det kreves mer kunnskap om sykdommenes alvorlighetsgrad før det gjøres slike sammenligninger. Faktorkonsentrat er nødvendig for å unngå blødninger og skader bl.a i ledd. Noen blødninger vil være livstruende uten behandling. Det finnes ingen alternativ behandling. Kolseterolsenkende medikamenter kan erstates med kosthold- og livsstilsendringer for et stort antall personer, bare noen få som har arvelige tilstander må ha disse medikamentene.

 

 

 

Frykten for å føde barn med funksjonsnedsettelser.

Jeg lever med medfødte funksjonsnedsettelser. Medfødte diagnoser er ikke like, men som andre som har funksjonsnedsettelser er vi lite synlige i samfunnet. De fleste kommer i massemedia fordi tjenesteapparatet ikke gjør en tilfredsstillende jobb. De triste historiene preger synet på hva det vil si å ha et barn med en medfødt diagnose eller å være ungdom eller voksen. Positive historier får lite eller ingen oppmerksomhet. Dette kan være med på å skape frykt for å føde barn med funksjonsnedsettelser. Det er trist å lese om foreldre som har valgt å abortere 2 eller flere ganger fordi det er påvist en medfødt tilstand. Det er for meg en merkelig måte å sikre rådighet over sin egen kropp det er mer å ta herredømme over uønskete egenskaper hos et annet liv. Jeg klarer ikke å akseptere at mine egenskaper er uønsket. Jeg kan heller ikke akseptere at andre med arvelige,og medfødte tilstander er uønsket.

Abortloven diskuteres fra mange hold og mange gir uttrykk for at de ikke ønsker å bli mor/foreldre til barn som omtales som annerledes, multihandicappet, utviklingshemmede o.l. For å sikre kvinnen (seg selv) full rådighet over kroppen, står kampen om å beholde paragraf 2c i abortloven slik at foster med visse kjennetegn kan aborteres etter 12 uke.

Andre mener at paragrafen virker diskriminerende ved å sortere ut foster med kjente egenskap (som er uønsket). Jeg mener det er diskriminerende å abortere på bakgrunn av diagnose eller andre kjente egenskaper som f.eks. kjønn. Det er forbudt å abortere fordi fosteret har et annet kjønn enn mor ønsker. Men det er tillatt å abortere når fosteret har en påvist genetisk uønsket tilstand.

I argumentasjonen for å beholde paragraf 2c kommer det frem frykten for å få barn med nedsatt funksjonsevne. Noen mener at deres og familiens liv blir helt ødelagt og at det er best at barnet ikke blir født slik det slipper smerter og et vanskelig liv. Foreldre får ofte for lite hjelp og støtte fra hjelpeapparatet og mange sliter seg ut for å gi det fødte barnet best mulig livssituasjon. Dette skremmer og i tillegg fremstilles det som alle som blir født med disse diagnosene er veldig syke, har smerter og lever er dårlig liv og med redusert livslengde. Heldigvis er ikke dette hele virkeligheten.  Kunnskapen om medfødte og sjeldne diagnoser er liten også blant helsepersonell. De som arbeider med svangerskap og nyfødtmedisin har ofte ikke møtt barn, unge og voksne med den aktuelle sjeldne tilstanden. Råd til den gravide kan, feilaktig, bygge på at fremtidsutsiktene er så dårlige at de derfor anbefaler abort. Foreldre som skal ta valget har vanligvis ingen kunnskap om diagnosene og har heller ikke kjennskap til noen som lever med tilstanden barnet kan bli født med. Etter hvert som behandlingsmuligheter blir bedre er det flere som lever og får et godt liv på tross av sin funksjonsnedsettelse. Diagnoser som for få år siden ble definert som dødelig er det flere som lever godt med, selv om det ikke finnes helbredende behandling.

Jeg er født med en sjelden diagnose som gir meg flere typer funksjonsnedsettelser. I perioder har jeg hatt, og vil fortsatt få, smerter. Jeg vokste stort sett opp på sykehus. Det var vanlig på 1950-tallet, i dag er omsorgen overlatt til foreldrene og det burde være en selvfølge at de fikk nødvendig hjelp. Funksjonstapene jeg er født med gir problemer i dagliglivet. Jeg er vokst opp med en far med samme diagnose og lærte at det stort sett finnes en løsning på problemene, og at livet kan være både innholdsrikt og morsomt. Det mener jeg fortsatt etter å ha passert 70 år.

Jeg har et håp om at debatten om paragraf 2c i abortloven kan få frem at paragrafen diskriminere de som lever med diagnoser som gir rett til senaborter. Jeg håper at kunnskapen om sjeldne og medfødte diagnoser blir bedre og at kunnskapen brukes til å gi bedre liv fremfor å avslutte livet før det har startet. Jeg håper at foreldre får nødvendig praktisk hjelp i hverdagen og at barna får tilrettelagt undervisning og bistand til å leve aktive liv i samfunnet  - hele livet.

 

Truer små pasientgrupper de store pasientgruppene?

Avgjørelsen om å innvilge Spinraza til barn og unge med den sjeldne muskelsykdommen SMA samtidig som de som er eldre ikke får, har fått mange til å uttrykke sine synspunkter. At avgjørelsen er uforståelig og urettferdig blir gjentatt på ulike vis. En forklaring som har kommet er at man må huske på at hvis den kostbare behandlingen innvilges så vil det redusere behandlingsmulighetene for andre. Det er flere som hevder at avgjørelsen om aldersgrense er økonomisk begrunnet. Det vil bety at vedtaket er aldersdiskriminerende og ulovlig.

Beslutningsforum som sa nei til behandling av de med SMA som er 18 år eller eldre, hevder at det ikke er dokumentert effekt hos voksne. Samtidig sier de at de som er under behandling skal få fortsette utover aldersgrensen. Det er ikke sagt noe om at virkningsmekanismen av virkestoffet i Spinraza kan forklare at det ikke skal ha effekt hos voksne. 

Lederartikkelen i VG på Valentinsdagen, skremmer meg. Etter synspunkter på legemiddelindustriens uetisk høye priser og behovet for at staten holder tilbake,  kommer det:

"Selv vår oljeformue har noen begrensninger, og ved å prioritere ekstremt kostbare medisiner blir det mindre igjen til andre legemidler. Beslutningsforum og helsemyndighetene er nødt til å se det store bildet, slik at vi får mest mulig til flest mulige av hver offentlig krone."

Jeg og andre med sjeldne diagnoser er ikke vant til mye oppmerksomhet fordi det er de store sykdomsgruppene som preger massemedia. Det holdes TV-aksjoner for å samle inn penger til kreftsyke, det går informasjonskampanjer om hjerte og lungesykdommer o.s.v.. Av og til har det vært saker om nye og kostbare legemidler som kan gi kreftpasienter noen måneder lengre levetid. Jeg har tenkt at hva betyr noen måneder lengre levetid sammenlignet med bedret livskvalitet for mennesker med sjeldne tilstander som de lever med fra fødsel til død. Pengene til de dyre kreftmedisinene, som fortsatt gir begrenset levetid, kunne vært brukt på andre pasientgrupper. Jeg har sett på de store pasientgruppene som vinnere i helsespillet, men tidligere har jeg ikke sett at det har vært hevdet at sjeldne (små) pasientgrupper oppleves truende overfor de store gruppene. VGs lederartikkel er tydelig på at "mest mulig til flest mulige" bør være målet for prioritering. For meg blir dette feil argumentasjon. De som trenger en behandling eller tjeneste mest må prioriteres. Det må gjelde uavhengig av alder og diagnose. Selvfølgelig kan det være vanskelig å avgjøre hvem som trenger mest, men den diskusjonen er eksisterende i helsetjenesten allerede på individnivå og flere prioriteringsutvalg har bidratt til å løfte verktøy for prioriteringer.

Jeg skal ikke gjenta alle gode argumenter for at Spinraza må gis til alle som trenger det, men vil løfte blikket til et annet område som er viktig for mange både med vanlige og sjeldne tilstander. Der vurderes behovene uavhengig av alder og diagnose.

Hvilket område? Her er en gåte: hva er det som koster over 5 milliarder årlig, gjelder 400 000 nordmenn, er et område som er i rask vekst og som vi nesten ikke bryr oss om? Og som vi heller ikke har mye kunnskap om. Svaret finnes nederst i bloggposten. Disse 5 milliardene kommer ikke fra helsebudsjettet, men angår mange både med sjeldne og vanlige kroniske tilstander. For noen av oss er dette livsnødvendig hvis vi skal kunne delta i samfunnet. Noen av oss trenger i tillegg legemidler og av og til utvikles det kostbare legemidler som til og med kan redusere utgifter på dette området. Jeg håper at legemiddelutviklingen kan være med på å gi økt livskvalitet for mange med sjeldne diagnoser og kanskje bidra til reduserte utgifter på andre budsjettposter.

 


Svar på gåten:

https://forskning.no/meninger/debattinnlegg/2017/02/for-lite-forsking-pa-tekniske-hjelpemiddel 

 

#spinraza
#prioritering
#VG
#beslutingsforum

Er det sunt å fokusere på å dø "snart"?

Rett før jul mottok helseministeren NOU 2017: 16 På liv og død ? Palliasjon til alvorlig syke og døende. I NOU'en er det (som vanlig) lagt vekt på gode pasientforløp. "Det pasienttilpassede forløpet må legges til grunn for behandling, pleie og omsorg for å synliggjøre de ulike tjenestenes ansvar. Samtidig må pasientforløpet ivareta pasientens perspektiv ved at den enkelte pasients behov ivaretas gjennom hele forløpet  fra diagnosen blir satt og fram til død." Jeg leser det som en oppfordring til å tenke på døden fra man har fått diagnosen.

Vi skal alle dø, enten med eller uten sykdom. Noen velger tidspunktet selv enten ved selvmord eller med assistert dødshjelp. Mange lever med kroniske sykdommer som ikke kan helbredes, men som det er mulig å leve godt med forutsatt symptombehandling og/eller praktisk og teknisk hjelp. Noen sykdommer som ikke kan helbredes har kjent redusert livslengde. Selv om det ofte fokuseres på kreft gjelder det flere andre sykdommer.

Definisjon av palliasjon:
Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer.

Min bakgrunn er at jeg er født med en uhelbredelig sjeldne tilstand som jeg sannsynligvis vil dø med, men kanskje også dø av. Jeg opplevde at min far med samme tilstand døde både av og med sykdommen. I tillegg fikk jeg kreft for 4 år siden som jeg fortsatt er under oppfølging av, men med god prognose. Nylig fikk mannen min en sjelden og alvorlig tilstand og etter hvert  ble det påvist kreft med spredning. Kreften kan ikke helbredes og prognosen er usikker, men det antydes at han vil oppnå "normal" levealder fordi han snart er 75 år. Han fikk tildelt kreftsykepleier fra kommunen rett etter utskriving fra sykehus pga den alvorlige sykdommen. Merkelig at ikke andre med alvorlige sykdommer får tildelt en sykepleier eller annen kontaktperson på tilsvarende vis.

 Jeg blir tankefull og sitter her med spørsmål.

1. Hvorfor er kreft mer spesielt enn andre minst like dødelige sykdommer som  for eksempel Duchennes muskelsdystrofi, Spielmeyer -Vogts sykdom (NCL), amytrofisk lateral sklerose (ALS) m.fl.? Dette er eksempler på sykdommer som forverrer seg og fører til død etter redusert livslengde. Får kreft mer oppmerksomhet fordi alle tror at de kan få kreft, men bare noen få kjenner personer med sjeldne og medfødte tilstander som har kjent redusert levetid. Er fagpersoner mer interessert i kreftsykdommer som ofte kan behandles, enn medfødte sykdommer som det ikke finnes kjent behandling for?

  2. Lever man bedre ved å fokusere på at man snart skal dø? Er det derfor NOU'en  "På liv og død" omtaler forløpet fra diagnosen er stilt og til døden. Jeg er ikke helt sikker på om det er positivt for familie og venner eller for den aktuelle personen. Jeg er mer opptatt av å leve mens jeg gjør det og ha muligheter til positive opplevelser. For meg krever det tilgang til nødvendig helsehjelp, praktisk hjelp i og utenfor hjemmet, tekniske hjelpemidler og lignende. Skulle jeg brukt tid og krefter på å tenke på at jeg skal dø ville jeg hatt et trist liv. Slik er det nok for flere. NOU'en legger, heldigvis, også vekt på at palliasjon skal ivareta pasientens behov og ønsker, men fordi forløpet beskrives fra diagnose til død blir viktige tema for kronisk syke med uhelbredelige tilstander (som ikke dør raskt) nedtonet.

Når det gjelder barn sies det i NOU,en:
"Palliasjon til barn omfatter alle i alderen 0 -18 år. Palliasjon skal tilbys barn og familier der barnet har en alvorlig misdannelse eller en medisinsk tilstand som krever livslang kontakt med helsetjenesten. Palliasjon starter så snart diagnosen er stilt. Palliasjon erstatter ikke medisinsk behandling av sykdommen, men tilbys sammen med sykdomsrettet behandling, avhengig av barnets og foreldrenes ønsker og behov."
Dette vil omfatte alle som blir født med en sjelden diagnose og jeg blir skremt over at palliasjon skal starte så raskt diagnosen er stilt. Foreldre som blir møtt med at barnet skal få palliasjon får neppe troen på at barnet kan utvikle seg og få et godt liv, selv om det har behov for hjelpetiltak. Koblingen mellom uhelbredelige sykdommer som krever livslang kontakt med helsetjenesten og palliasjon er uheldig. Mange av disse sykdommene er det mulig å leve lenge med og det vil være få som har så kort levealder at forberedelse til død er det viktigste rett etter fødsel og/eller diagnose..
 
3. Har pårørende nytte av å forberede seg i flere år? Ventesorg er blitt et begrep, særlig blant pårørende til barn med livsforkortende sykdommer. Det å være kjent med alvoret med en sykdom kan være fornuftig. Å leve med en kronisk sykdom eller sammen med en som er syk er i seg selv utfordrende, særlig hvis pårørende ikke får nødvendig hjelp. Familier med barn med alvorlig sykdom blir ofte ansvarlige for omfattende pleie uten praktisk hjelp og avlastning. Det å dyrke ventesorg løser ikke de daglige problemene. Min erfaring med en mor som fikk hjerneslag flere ganger i løpet av 15 år er at det var til ingen nytte med ventesorg.  Jeg trodde mange  ganger  at "nå dør hun" og sjansen var stor. Da hun døde, etter 15 år, orket jeg nesten ikke å reagere - jeg hadde brukt opp sorgen.

4. Og hvem kan gi riktig dødstidspunkt flere år i forveien? For de fleste sykdommer er det vanskelig å spå om fremtiden. Nøyaktig tidspunkt for når døden vil inntreffe er angitt feil for mange. Jeg jobbet en periode med forskning om en arvelig kreftform og de som fikk påvist at de hadde denne sykdommen, eller at de hadde en nær slektning med den, var opptatt av prognose. Prognosen var meget usikker og i etterpåklokskapens navn skulle den ikke vært opplyst. Informasjonen om prognose førte til at noen til og med solgte livsgrunnlaget sitt og mistet inntekt. Ganske sterkt å få vite noen år senere at vedkommende fortsatt levde i relativt god form. Moralen jeg lærte er at det er ikke kllokt å spå om dødstidspunkt.

Vi må heller ikke glemme at vi kan dø (med den uhelbredelige sykdommen) brått i en ulykke eller av andre sykdommer.

 

Vi er forskjellige og egne erfaringer vil sikkert påvirke svar på mine spørsmål. Jeg har gitt noen av mine svar og håper andre vil gi kommentarer til bloggposten

 

#pålivogdød
#palliasjon
#uhelbredelig
#kronisksykdom

 

 •  


 

Funksjonshemmedes dag 2017

FN har utpekt 3. desember til Funksjonshemmedes dag. Dette skjedde på slutten av FNs 10år for funksjonshemmede i 1992. Dagen ble markert i Norge første gang i 1993 med utdeling av Budstikkaprisen. Det har jeg skrevet om i tidligere bloggpost.

Tema for 2017 er "endring mot et bærekraftig og motstandsdyktig samfunn for alle". Det uttrykker en oppfordring til at myndigheter, funksjonshemmede og deres organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, arbeidslivsorganisasjoner, arbeidsgivere, miljøorganisasjoner mfl må samarbeide for å nå FNs bærekraftsmål. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Ekskluderte grupper, som mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk, er høyt representert blant de som fortsatt lever i fattigdom.

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner. 

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold.

 

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et mest mulig selvbestemt liv. Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for dette. Utdanning, arbeid og et godt helsetilbud er bare noen av områdene som berøres. Sosiale forhold sier noe om hvordan mennesker har det i samfunnet. Får de oppfylt sine rettigheter, er det mulig å påvirke egne liv og delta i samfunnet?

Selv om rettighetene i menneskerettighetskonvensjonene gjelder for alle mennesker, viser undersøkelser og statistikk at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige områder som utdanning, helse og arbeid. Derfor opprettet FN en egen konvensjon for mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD) i 2006. Konvensjonen stiller bestemte krav til hvordan medlemslandene skal legge til rette for at også funksjonshemmede kan få oppfylt menneskerettighetene som er nedfelt i andre FN-konvensjoner. Konvensjonen trådde i kraft i 2008 og ble ratifisert av Norge i 2013.

I år markeres dagen 4. desember med seminar om gode skole og utdanningsløp for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter en del av den bærekraftige utviklingen av sosiale forhold. Les om arrangementet her:
https://www.bufdir.no/arrangementer/Gode_skole__og_utdanningslop_for_personer_med_nedsatt_funksjonsevne__er_det_mulig_a_fa_til/.

Ett år til neste Funksjonshemmedes dag. Mye å følge med på ? og mye som kan påvirkes. Det er nok fortsatt en del igjen før hovedprinsippene i bærekraftmålene «at ingen skal utelates (Leaving no one behind)» er nådd.

 

Kilde: www.fn.no

 

- når legen sier at du ikke kan bli frisk?


 

Aftenposten har hatt en serie om kreftpasienter som drar til utlandet for be handling etter at norske leger har gitt beskjed om at de ikke kan kurere kreftsykdommen. Behandlingene er  ikke anbefalt av norsk helsevesen og i de fleste tilfeller har Aftenposten påvist at behandlingen ikke har hatt ønsket effekt..  Pasienter og pårørende har i serien lagt vekt på at det er bedre å ha håp om at en behandling i utlandet kan helbrede enn å vente på at døden skal inntreffe, når legene i Norge sier at du ikke kan bli frisk. Jeg ble tankefull med mange spørsmål da jeg så annonsen fra Aftenposten. Her deler jeg noe med dere som leser bloggen.

Vi er mange med medfødte sykdommer som vet at vi ikke kan bli "friske".

De fleste av oss vet at vi dør med (ikke av) våre medfødte tilstander.

Vi er mange som ikke får tilbud om behandling, praktisk bistand og re-/habilitering, slik at vi kan leve hele livet. 

Vi er mange som ikke møter helsepersonell med kompetanse på vår diagnose.

Noen av oss får kreft i tillegg til en medfødt uhelbredelig tilstand. Da blir vi ivaretatt som kreftpasienter og opplever en helsetjeneste som har noe å tilby.

Hvorfor er det uakseptabelt at kreftpasienter ikke får utprøvende/eksperimentell behandling på statens regning? Hvorfor  er det akseptabelt at barn med medfødte tilstander ikke alltid får optimal behandling fra starten av livet? Hvorfor er det greit at pasienter med sjeldne diagnoser ikke får tilfredsstillende behandling selv om den ikke kan helbrede, men bidra til at man kan leve hele livet

Jeg har mange spørsmål og kanskje det viktigste er: Hva betyr det å være frisk? Er det ikke bedre å snakke om å ha best mulig livskvalitet mens man lever? Og er det alltid riktig å kjempe mot døden, enten det gjelder kreft eller andre alvorlige sykdommer. Smertelindring er nødvendig og må være tilgjengelig for de som trenger det. Like viktig er det, mener jeg, at man opplever trygghet den siste tiden. Med trygghet mener jeg nok praktisk bistand og nødvendige helsetjenester i nærheten av familie og venner.

Mitt håp er at jeg skal få nødvendige tjenester slik at jeg kan opprettholde mitt liv med mine interesser "så lenge det går blod igjennom meg" (fritt etter Wenche Myhre). Mitt mål er ikke å bli "frisk" for det har jeg aldri vært, men jeg har og har hatt et godt liv med mine diagnoser. Håpet er at dette blir mulig uten kamp,  men jeg må nok sloss litt.

 

En er svak og en er sterk, vi er begge mesterverk

Vi lever

En er frisk og en er syk, en får stå og en får stryk

 

Vi lever

Hun er blid og han er sur, hver og en har sin natur

Vi lever

Hvis du blir helt stille nå, kan vi høre hjertet slå

Vi lever

For livet skal vi slåss, så lenge det går blod igjennom oss

Vi er som en lillebror, som vil gjemme seg hos mor

Vi lever

Vi som hører med til dem, som vil stikke hodet frem

Vi lever

Om vi blir terrorisert, undertrykt og torturert

Vi lever

Om vi kryper eller går, om vi er fortapte får

Vi lever

For livet skal vi slåss, så lenge det går blod igjennom oss

Noen stupte for en sak, minnesteinen står der rak

De lever

Noen vandrer slik som deg, anonyme kjempers vei

De lever

Noen mister mor og far, noen mister alt de har

De lever

Morgendagen er en venn, det finns alltid håp for dem

Som lever

For livet skal vi slåss, så lenge det går blod igjennom oss

Mørke skyer er et tegn, på at jorden trenger regn

Den lever

Vannet strømmer fra de grå, de blir mange bekker små

Som lever

Mange bekker blir en elv, sol og himmelhvelv

Vi lever

Fossen styrter i et hav, og det spirer på hver grav

Vi lever

For livet skal vi slåss, så lenge det går blod igjennom oss For livet skal vi slåss, så lenge det går blod igjennom oss

 

#levehelelivet #legensierduikkekanblifrisk #kreftpasienter #utprøvendebehandling  #sjeldnediagnoser

 

Dyrking av annerledeshet.

Jeg forstår ikke hvorfor mange syns det er så bra at funksjonshemmede beskrives og beskriver seg selv som annerledes. Hvorfor kan vi ikke holde fast på at vi er som folk fleste - ulike, men med samme behov. Utfordringene kan være at vi trenger praktisk bistand og/eller pedagogisk og/eller teknisk tilrettelegging for å få dekket våre behov. Felles behov: å leve, å ha, å være, å elske.

Personlig blir jeg både sur og lei meg når noen sier at jeg og andre er annerledes pga funksjonshemninger. I TV-programmet til Lindmo lørdag 22. april snakket Kjersti Horn om annerledeshet. Det fikk mange positive tilbakemeldinger og gjorde et sterkt inntrykk på mange. Kjersti Horn sa at hun opplevde at hun var annerledes da det ble snakk om gutter og jenter og hun var redd for at ingen kunne velge henne og at hun kunne bli alene. Det kan være vanskelig å snakke med funksjonshemmede barn om kjærlighet, men det må tas opp tidlig. Det er tungt å bære på frykten for å bi alene. Kanskje det er hvor rar og annerledes du er som er din største kvalitet og som er et viktig budskap, sa hun.

Det er ganske vanlig at det snakkes om "de funksjonshemmede" eller "de med nedsatt funksjonsevne", i motsetning til "oss andre". Kjersti Horn ga meg en slags forklaring på hvorfor det, for meg, ser ut som stadig flere yngre funksjonshemmede mener de er annerledes.  Hun trakk frem ar ofte skal man fikses på, man skal til doktoren og bli mer som de andre.

Det blir en nedtur hvis fiksingen likevel ikke fører til at man blir mer som de andre. Dessverre, sier noen at de da skulle ønske at de var normale og setter selv fokus på at de opplever seg som annerledes (unormale?). Akseptere seg selv kan, selvfølgelig, være vanskelig, men hvordan skal andre akseptere oss hvis vi ikke gjør det?

Hvordan skal vi oppnå likeverd hvis vi selv fremhever at vi er annerledes? Hvordan kan vi forvente at livene våre skal bli sett på som verd å leve hvis vi er så annerledes enn resten av befolkningen?  

Jeg oppfordrer fagpersoner til å tenke over hva som gir følelsen av at man er annerledes og bidrar til forståelse av at ingen er like. Trygghet for at man er den man er og at det ikke er unormalt, tror jeg er grunnlaget for å mestre livet uansett funksjonshemning eller ikke.

Jeg oppfordrer funksjonshemmede til å slutte å dyrke annerledeshet.

 

#Lindmo #annerledes

 

Pasientens helsetjeneste - for 60 år siden

Pasientenes helsetjeneste er helseministerens mål for tiden. Jeg er enig i at dette er en viktig målsetting og har opplevd at det har fungert for meg i 2016. Det å bli lyttet til og få delta i beslutninger om behandling som kan få konsekvenser for helsen på både kort og lang sikt, opplevdes trygt og nyttig. Denne bloggposten handler om pasientens helsetjeneste for 60 år siden.

Jeg har vært en trofast bruker av helsetjenester i vel 70 år. Jeg husker ikke alt jeg har opplevd - heldigvis. Det jeg husker best er hyggelige leger og sykepleiere som bidro til at dagene på sykehuset ble interessante. Det var spesielt viktig i den perioden (1956) jeg bodde på Ullevål sykehus. Jeg fikk være med flere steder, bl.a. på laboratoriet hvor jeg fikk se hva som ble gjort med blodprøver. Dyrestallen på "forskningen" fikk flere besøk og på mine rullestols turer i gangene var det ofte noen som og stoppet og pratet med meg. Tror jeg spurte og maste om mangt og vet at jeg lærte mye av gode svar. Opphold utenfor operasjonsstuene ga inntrykk når det hadde skjedd ulykker og blålyset hang i kjølvannet av sykebårene. Men var dette pasientens helsetjeneste? Det begrepet ble ikke brukt for 60 år siden, men jeg følte at jeg som pasient ble tatt på alvor.

Ved rydding i gamle papirer fant jeg 2 brev som viser at pasientens helsetjeneste eksisterte den gangen, selv om det ikke var en politisk målsetting.

Lenge før fastleger ble innført hadde vi "familiedoktoren". Han stilte opp uansett helligdager eller hverdag og både trøstet, behandlet og henviste etter behov. Jeg husker godt juleaften 1954, da satt han og trøste meg og mine foreldre mens vi ventet på sykebil. Årsaken var et stygt brudd i en legg. Det ble etter hvert mange kontakter. Han kalte meg osteopsaty' rosa mi. Osteopsathyrose er annet navn for osteogenesis imperfecta. Jeg hadde tydeligvis skrevet brev til han i 1956, mens jeg lå på sykehuset, og fikk et hyggelig svar.
Han skrev "Nu få jeg jammen haabe at de steller rigtig fint med dig, saa du ikke gaar op i limingen igjen! Du faar hilse Dr. Jacobsen fra mig og be han om det!"  Han fortalte at han selv hadde vært syk og på sykehus og gått med 2 stokker i noen uker. Og så kommer det et hjertesukk: "Og saa vet du jeg maa prøve at være blid og snild mot alle de syke menneskene - men du vet det er ikke lett, naar man selv er saa i uorden. Vi faar allikevel være glade vi to - det er saa mange som er mye, mye verre end os - og saa faar vi ta en dag ad gangen. Brevet ble avsluttet med hilsen fra onkel doktor Mørk. Og inni brevet lå det en resept hvor det hadde ligget "en penge til dig - så kan du selv kjøpe noget du har lyst paa".

Dr.Jacobsen hadde nok fått budskapet om å sørge for at jeg ikke skulle gå opp i limingen igjen, for litt senere skriver han et brev til mine foreldre hvor han sier: "Lisbeth regner jeg som en av mine gode venner og hvis ikke hun svikter meg skal jeg nok gjøre hva jeg kan for henne". Det løftet oppfylte han mange ganger.

Begge disse legene evnet å ha en dialog med den unge pasienten og jeg husker godt at jeg ble forklart hva som skulle skje enten det var undersøkelser eller behandling. Jeg fikk til og med valget om å bli operert - eller ikke - for å rette ut en buet legg. Jeg sa ja selv om jeg var forklart at det ville bli vondt etter operasjonen. Da var jeg 11 år.

Dette er først og fremst en bloggpost med mimring om to av mine viktige hjelpere i helsetjenesten. Men minner kan vi lære av. Det slo meg da jeg leste de gamle brevene at det er mye å lære .av gode eksempler. Kanskje vi bør bli mer opptatt av det som går bra enn av det som svikter i helsetjenesten? Og at gjensidig respekt mellom pasient og behandler ikke er uoppnåelig.

 

 

#pasientenshelsetjeneste
#osteopsathyrose

 


 

 

Kunnskap er makt.Det er den internasjonale Sjeldendagen 2017 i morgen 28. februar. I Norge er tema for dagen SJELDEN KUNNSKAP. Vi som har en sjelden tilstand møter ofte fagpersoner som har lite eller ikke noe kunnskap om diagnosen. Ofte har vi selv, og våre pårørende, mye mer kunnskap om den aktuelle tilstanden. Betyr det at vi har makt? Og oppleves det positivt?

Jeg som har levd lenge opplever at det er noe på gang, i hvert fall i helsetjenestene. Det er mer interesse for sjeldne diagnoser enn det var da jeg vokste opp. Min erfaring er at det er blitt lettere å bli hørt som sjelden pasient og at det spørres om hvor det kan hentes kunnskap. Så blir utfordringen at det ofte ikke finnes så mye kunnskap å hente, men det oppleves positivt at behandlere spør etter kunnskap. Noe makt har vi når vi kan veilede behandlere i hvor det finnes informasjon og hvis vi også kan vise til konkrete aktuelle erfaringer, øker muligheten for en dialog om hva som er viktig for oss i behandlingsforløpet.

Pasientens helsetjenester er politisk målsetting og helseministeren taler varmt om samvalg. Med det menes at pasient og behandler sammen skal drøfte valg av behandling. For å få dette til må både pasient og helsepersonell ha mest mulig likeverdig kunnskap. Som en sjelden pasient har jeg sett at det å velge behandlingsforløp sammen med behandler er vanskelig fordi begge parter egentlig har lite kunnskap. Det jeg har savnet mest, i situasjoner hvor valg av behandling har vært aktuelt, er kunnskap om hvordan har det gått med andre i lignende situasjoner.

I Norge behandles sjeldne pasienter daglig, men med noen få unntak registreres det ikke om behandlingen har ønsket (tiltenkt) effekt eller hvordan livskvaliteten påvirkes. Kvalitetsregister for sjeldne diagnoser vil gi unik kunnskap. Hvorfor har vi fortsatt ikke fått dette på plass for de diagnosegruppene som har kompetansesentre? Vi er nå inne i 25-års markeringer for sentrene og noen har eksistert lengre, men hvor er kunnskapen samlet? Og hvordan  gjøres den tilgjengelig for behandler og pasient?

Min sjeldenhet omfatter flere organer og det som kan være bra for ett behøver ikke å være bra for et annet. Et kvalitetsregister kunne sannsynligvis gitt svar på noen slike spørsmål, men jeg og min generasjon vil ikke få tilgang til dette. Jeg har i mange år lurt på om min hørsel tar skade av enkelte legemidler og om skjelettet mister kalk av andre legemidler.

I ungdommen var trening på dagsorden og jeg fulgte opp som best jeg kunne. Det førte meg fra seng til gående etter mange år. De siste 25 årene har erfaringene min vist motsatt effekt av trening. Det er blitt brudd og utslitt leddbrusk både her og der. Etter hvert har jeg valgt min vei og trener ikke mer. Er i bevegelse og er fornøyd med det, men jeg kan ikke si at jeg har kunnskap om at valget er riktig.

Jeg vil gjerne ha kunnskap slik at jeg kan ha makt til samvalg for å få den behandlingen som gir best livskvalitet.

 

 

 

 

 

Statusforskjell på hjelpemidler?

Bilderesultat for proteser

 

Tidligere i denne måneden ble ekspertutvalgets rapport «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling  for økt deltakelse og mestring» lagt frem. Har lest rapporten og sitter igjen med vonde følelser fordi ikke alle typer hjelpemidler omtales med samme status. Utvalget foreslår å videreføre lovfestede rettigheter i folketrygden, men de ser behov for å gjøre noen justeringer i ansvarsdelingen på området og da blir statusforskjellen tydelig.

Utvalget har fått innspill fra flere, bl.a. rapporten om «Brukarar av hjepemidler» av S. Gjerde. Sitat:Blant dei viktigaste hjelpemiddeltypane er dei som er for personar med problem med rørsle og mobilitet. Det kan vere rullestol, andre ganghjelpemidlar, og mange ulike typar spesialutstyr for å kunne klare seg i eige hushald, eller for å kunne bli pleidd av andre i heimen. Andre typiske hjelpemiddelgrupper er dei for personar med syns- og høyrsleproblem.

Hjelpemiddelformidling ble også vurdert av et offentlig utvalg for noen år siden, NOU 2010:5. Det utvalget foreslo at spesialisthelsetjenesten skulle få ansvar for høreapparater og ortopediske hjelpemidler. I høringen av NOU?en avviste brukerorganisasjonene forslaget. Hovedbegrunnelsen var at forslaget vil svekke brukernes rettigheter og innebære forskjellsbehandling når det gjelder disse hjelpemidlene. Også interesse- og bransjeorganisasjonene var imot forslaget. Legeforeningen støttet at ortopediske hjelpemidler overføres til spesialisthelsetjenesten, men mente at vedtaks- og finansieringsansvaret for høreapparater fortsatt bør ligge i Arbeids- og velferdsetaten. 

Ekspertutvalget gjentar forslaget i 2017, dog supplert med en evaluering av dagens system for høreapparater og ortopediske hjelpemidler og at det vurderes tiltak for å bedre kostnadskontroll.          

Utvalget foreslår at det gjennomføres en evaluering av dagens system, og at det i denne sammenheng vurderes tiltak for bedre kostnadskontroll. Det kan gjøres enten gjennom å overflytte totalansvaret til spesialisthelsetjenesten, eller alternativt beholde dagens todelte system, men innføre et mer helhetlig system for indirekte kostnadskontroll. Det kan f.eks. gjøres ved å innføre mer egenandeler og maksimalsatser. Utvalget finner det hensiktsmessig at evalueringen også belyser om Arbeids- og velferdsetaten skal ha ansvaret for andre hjelpemidler/tiltak som i dag behandles ved NAV Arbeid og ytelser. 

Hva som menes med «andre hjelpemidler/tiltak» er uklart for meg, men det kan være tolketjenester og tilpasningskurs for syns- og hørselshemmede og døvblinde.

Det er skuffende at tydelig tale fra brukerorganisasjonene om forslaget i NOU 2010:5 ikke tas på alvor. Ekspertutvalget sier: «Det er ikke tydelig for utvalget hvilken merverdi Arbeids- og velferdsetatens rolle gir i sakene, utover at dagens ansvarsdeling sikrer brukernes rettigheter i folketrygden.»

Det blir vanskelig å ha tillit til at ekspertutvalget virkelig mener det de sier tidligere i rapporten: Utvalget vurderer viktigheten av hjelpemidler og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne som kritisk for å sikre deltakelse og mestring i samfunnet. Fremtidens hjelpemiddelpolitikk må sikre og understøtte at personer med nedsatt funksjonsevne får mest mulig likeverdige muligheter til å delta i samfunnet som andre.

For meg er det en selvfølge at hvis man trenger en benprotese eller spesialsydd fottøy for å kunne forflytte seg, så skal retten til hjelpemidlet være sikret i folketrygden. Utvalget stiller ikke spørsmål ved om retten til rullestol og andre hjelpemidler til forflytning skal være hjemlet i folketrygden.  Jeg vet ikke om det er egenandel for proteser, men det er ikke egenandel for rullestol.

For meg er det en selvfølge at hvis man trenger høreapparat så skal dette finansieres av folketrygden på lik linje med andre hjelpemidler som er nødvendig for å kunne klare seg i dagliglivet. Uten høreapparat vil mange ikke klare seg i hjemmet, i arbeidslivet mm. Utvalget påpeker at antall brukere av høreapparater vil øke sterkt.  Rapporten av S. Gjerde (2016) sier at det i 2030 kan være 65% høyere pga demografiske endringer. Utvalget er ellers opptatt av at eldre som ønsker å bo hjemme lengst mulig skal få hjelpemidler. Høreapparater vil være avgjørende for å kunne motta tjenester og bruke velferdsteknologien. Hvorfor skal retten til høreapparat være annerledes enn retten til rullator?

Kostnadskontroll er et viktig poeng for ekspertutvalget. Det er mange metoder for å ivareta kostandskontrollen. Det er innkjøpsavtaler for høreapparater og de er så rigide at vi som har store hørselstap ofte må betale mellomlegg (egenandel) for å få et apparat vi hører med, men som ikke er prisforhandlet av NAV. Har ikke opplevd å måtet betale noe for andre hørselstekniske hjelpemidler som vekkerklokke, brannvarsler, dørklokke mm. Høreapparatene er blitt brukers eiendom og resirkuleres ikke. Tror det kunne være god kostandskontroll i å resirkulere høreapparater, selv om det sies at de er så billige (!) at det ikke lønner seg.
 

Konklusjon:

I ekspertutvalgets rapport virker det som hørselshemmede og brukere av ortopediske hjelpemidler er grupper som ikke er verdige til å ha rettigheter til folketrygdfinansierte hjelpemidler. Jeg  forstår behovet for kostnadskontroll, men jeg aksepterer ikke at det ikke stilles spørsmål til kostandskontroll for alle hjelpemidler. Hvis det er skrekken for at alle i «eldrebølgen» trenger høreapparater og ortopediske hjelpemidler, så lurer jeg på om ikke behovene er like berettiget for gamle som for unge? Og det er individuelle behov som må vurderes ved all tildeling og tilpasning av hjelpemidler, ikke sant?

 

#hjelpemidler
#høreapparater
#proteser

Bytting, stor og stygg eller ikke normal?

Det ble noen vonde tanker søndag (i går), etter å ha lest kommentar til teaterstykket Stort og stygt som spilles på Den nasjonale scene i Bergen. Det handler om foreldre som får et barn de ikke forstår adferden til og naboen som ikke forstår dem.  Det handler også om hvordan det kan oppleves når barnet man får ikke oppfyller forventningene. Tittelen kommer fra Voggevisa av Haldis Moren Vesaas.

Det å bli foreldre til et barn med funksjonstap og ukjent diagnose kan oppleves ensomt. Andreas Wiese sier i sin kommentar: "Av og til er alt vi trenger noen å dele mørket med. Noen vi vet vi kan stole på. Av og til finner vi det fellesskapet i teatersalens varme mørke." Det er sikkert flere foreldre som kan oppleve ensomhet når hverdagens utfordringer ikke blir møtt med nødvendige hjelpetiltak. Andreas Wiese sier han ble trøstet av at en mann som hadde mange års erfaring beskrev en lignende  situasjon som helt jævlig. Trøsten var at da var han ikke alene.

På facebook har flere kommentert innlegget med at dette må leses av politikere for å skape bedre tilbud til familier med barn med medfødte funksjonstap. Jeg er redd for at språkbruken som vektlegger barna som "stor og stygg" og at situasjonen er jævlig, kan bli argument for å forsterke sorteringssamfunnet. Genteknologien må benyttes slik at "disse" barna ikke blir født, vil noen mene.

Voggevisa av Haldis Moren Vesaas starter slik:

Bysse bysse stort stygt barn.

Troll blir du kalla med rette.

Digraste gryta må hengast i jarn om du skal få din mette.

Vogga du ligg i er snart for trang, du kavar og skrik og vil opp i mitt fang.

Tung er du, tung - og natta blir lang for den som må bysse ein bytting.

For vel 30 år siden ble jeg kontaktet av en bestemor som nettopp hadde fått et barnebarn med en sjeldne diagnose. Hun gråt i telefonen og sa at hun hadde sett barnebarnet som var et monster, i hvert fall ikke et normalt barn. Det ble en vanskelig telefonsamtale. Jeg tror ikke jeg klarte å overbevise bestemoren om at barnebarnet ikke var et monster. Jeg  vet at barnet nå er voksen, og er i arbeid og lever fortsatt  med sin sjeldne diagnose og tilhørende utfordringer, men er ikke et monster. Om bestemoren lever er vel mer tvilsomt.

Det er behov for både politisk og byråkratisk erkjennelse av at familien i teaterstykket, og andre i lignende situasjoner, trenger tilpasset bistand. Jeg tror ikke ordbruken bidrar til dette. Hvis politikere og byråkrater, uten egenerfaring, skal forstå hvilke tiltak som kan gi barn og unge med funksjonsnedsettelser god livskvalitet, er det andre beskrivelser som kan være mer nyttig.

Et godt eksempel er en mor som beskriver hva hun ønsker andre skal se når det gjelder hennes voksne datter som er funksjonshemmet og trenger mye bistand. Hun ber om at man ser personen, ikke rullestolen, at man ser hva som gjør henne glad som å være i bevegelse, se nye steder, delta i selskap, være sammen med familien mm. De som forstår at mennesker, på tross av sine funksjonstap, først og fremst er mennesker med samme behov og interesser som de fleste andre, de kan bidra med gode individuelle hjelpetiltak. Hjelp som garantert også vil bidra positivt til hele familien.

Ensomhet opplever mange når de selv eller noen i familien har en sjelden diagnose, men løsningen bør ikke være å finne noen "å dele mørket med". Løsningen må bli at man finner noen "å dele håpet med". Håpet om å leve med sine og/eller sine barns utfordringer. Håpet om å bli sett av de som kan gi nødvendige tjenester og oppfølging i et livsløpsperspektiv. Det håpet kan nås hvis personen som trenger bistand omtales som et menneske, et barn som trenger barnehageplass, et barn som trenger skolegang, et barn som trenger foreldre som har overskudd og ikke er utslitt, et barn som er blitt ungdom og skal løsrives fra foreldre uansett hvilke tjenester det er behov for. Også tjenesteapparatet må "dele håpet" og være mer opptatt av "hva er viktig for deg", enn at det er en bytting, en stor og stygg, eller et monster som trenger bistand i dagliglivet.

 

#utfordringer #sjeldnediagnoser  #stortogstygt

 

 

 

Endelig en rapport fra Cochrane om behandling av OI (osteogenesis imperfecta)

 

Sjeldne diagnoser er et av favorittemaene mine. Favoritt diagnosen er osteogenesis imperfecta (OI) fordi den er min. De siste 10-15 årene har det blitt mer og mer vanlig å behandle både barn og voksne med bisfosfonater og det hevdes at disse legemidlene styrker bentettheten, reduserer smerter og til en viss grad reduserer bruddhyppigheten. Jeg har avstått fra å prøve av flere grunner og har nok blitt sett på med forundring av de som selv mener å ha opplevd bedring. Ved valg av behandling ønsker jeg å vite mest mulig både om dokumentert effekt og kjente bivirkninger. Jeg ønsker ikke å bruke legemidler som kan ha uheldig effekt på hørsel eller skjelett. For kort tid siden ble jeg klar over at det foreligger en Cochrane rapport om bisfosfonat terapi for osteogenesis imperfecta. Rapporten er lest og her kommer et forenklet og forkortet sammendrag.

OI er en medfødt tilstand som fører til økt risiko for brudd i skjelettet, nedsatt hørsel, tanndefekter og flere andre symptomer fra bindevevet. Årsaken er feil i kollagenet. Bortsette fra symptombehandling som god bruddbehandling, tekniske hjelpemidler, høreapparater og tannbehandling er det ikke en dokumentert helbredende behandling. Det har i mange år vært forsøkt en rekke terapiformer, men systematisk utprøving og publisering av resultatene har vært mangelfull.
Antall personer i publiserte studier er lite og få studier har sett på betydningen for livskvalitet.  Eventuelle uheldige effekter av terapien er heller ikke systematisk studert. Det har vært benyttet flere typer bisfosfonater ledsaget av håp om bedring av bruddhyppighet og smerter. Bisfosfonater har lenge vært benyttet i behandling av osteoporose hos voksne med gode resultater. Bentettheten er styrket og nedbrytning av benvev er redusert hos de som har osteoporose. OI skyldes en feil i kollagenet og det er derfor ikke selvsagt at bisfosfonater er like virkningsfull hos personer med OI, men forsøk på mus med OI har vist lovende resultater.

"The Cochrane Collaboration" er en internasjonal organisasjon for medisinsk forskningssamarbeid som har som mål å hjelpe klinikere, brukere og politikere til å ta velfunderte beslutninger om helsetjenester ved å lage, oppdatere og distribuere systematiske oversikter om effekten av tiltak innen helsetjenesten. Cochrane-samarbeidet representerer således et forsøk på å bøte på den rådende mangel på systematikk og orden i foreliggende medisinsk litteratur.

Det er gledelig at behandling av OI med bisfosfonater er vurdert av Cochrane.

Hensikten med Cochrane rapporten var å studere effekt og sikkerhet ved behandling med bisfosfonater, Ønsket effekt er å redusere bruddhyppighet, bedre mineraltetthet i ryggvirvler, mindre smerter og bedret funksjon (bevegelse). Selv om bisfosfonater har vært benyttet lenge i behandling av personer med OI er det ikke tilfredsstillende dokumentasjon for effekt og bivirkninger i forhold til dosering og varighet av behandlingen. Datagrunnlaget er lite og det er vanskelig å sammenligne data for barn og voksne. Barn i vekst vil normalt øke bentettheten selv om de har OI, og det kan være vanskelig å vurdere om bentettheten blir bedre av bisfosfonatbehandlingen. Med økende alder avtar bruddhyppigheten normalt hos barn med OI. Det er usikker hvordan behandlingen kan påvirke hvordan brudd gror og f.eks. etter eventuelle ortopediske operasjoner. Noen studier har rapportert om utypiske brudd som har oppstått spontant i lårben.

Den aktuelle Cochrane rapporten om bisfosfonater og OI har vurdert  14 kliniske studier etter bestemte kriterier for å være sikker på at studiene holder høy kvalitet og at resultatene er å stole på. I alt deltok 819 personer, av disse var 709 barn under 19 år. Bare 2 av studiene omfattet voksne..
Studiene er små og for flere var det ikke mulig å påvise statistiske forskjeller for flere av resultatene man ønsket å studere. Det skyldes bl.a. at det har vært benyttet tabletter i noen studier og andre har fått preparatene intravenøst..

Data for studier hvor det ble benyttet tabletter med bisfosfonat kontrollert mot placebo kunne ikke vurderes samlet. To studier viste reduksjon i antall brudd med bisfosfonat.og tre studier viste ingen signifikant effekt på bruddhyppighet. Seks studier viste signifikant økning i mineraltetthet i korsryggvirvler. Studier med intravenøs bisfosfonat sammenlignet med placebo: To studier kunne vurderes samlet (aggregerte data) og viste ingen statistisk signifikant forskjell for deltagere med minst ett brudd. Det ble heller ikke påvist effekt på mineraltetthet i ryggvirvler.For de resterende enkelstudiene var det ingen effekt av bisfosfonater på brudd hyppighet, men det ble påvist signifikant økt tetthet i ryggvirvler hos de som fikk bisfosfonat intravenøst etter 6 og 12 måneders behandling. Data for effekt på vekst, smerter og bedring av funksjon var ufullstendige og kan ikke brukes til noen konklusjon. Studier som har sammenliknet ulike doser og sett på eventuelle forskjeller mellom zoledron (Zometa og Reclast) og pamidronat (Aredia) kan ikke gi endelige konklusjoner, men det antydes at zoledron gir bedre effekt på bentetthet i korsryggvirvler. To studier fant ingen forskjeller om bisfosfonat ble gitt intravenøst eller i tablettform.

To studier registrerte smerter og livskvalitet i form av bedret funksjon, men fant ingen effekt verken på smerter eller funksjon.

Bivirkninger som er registrerte r stort sett lette og forbigående, men rapporter om spontane/uforklarlige brudd i lårben har forekommet og fordi årsaken er ukjent er det behov for bedre kartlegging. Osteonekrose i kjeve er rapportert hos voksne med kreft som behandles for osteoporose , men ikke hos noen med OI.

Forfatterne av Cohrane rapporten konkluderer slik:
Bentettheten øker uavhengig av om preparatene gis i tablettform eller intravenøst. Uavklart om økt bentetthet fører til redusert antall brudd. Det er uavklart hvor lenge behandlingen bør pågå, spesielt viktig å avklare dette for barn. Betydning for spontane lårbensbrudd og påvirkning på tilheling av brudd og etter ortopediske operasjoner er heller ikke avklart. Effekt på smerter, vekst og funksjon er ikke entydig dokumentert.
Forfatterne stiller spørsmål om bisfosfonater vil bli registrert til bruk på barn i USA. De etterlyser studier som ser på forhold som er spesielt betydningsfulle for personer med OI, slik som effekt på hørsel, effekt på tannben og påvirkning på skjelett (spontanbrudd og påvirkning på brudd og ortopediske operasjoner).

Mine refleksjoner:
Rapporten viser hvor vanskelig det er å få god dokumentasjon for at en behandling har ønsket effekt og minimal risiko for alvorlige bivirkninger. Så vidt jeg kjenner til pågår det ikke systematisk registrering av de som behandles med ulike typer bisfosfonater i Norge. En liten spørreundersøkelse NFOI gjorde for en tid siden viste at det også var tilfeldig hvor behandlingen ble startet og om den ble regelmessig fulgt opp. Det er trist at vi på den måten går glipp av verdifull informasjon. 

Jeg er blitt anbefalt bisfosfonater 3 ganger og takket nei. Hovedårsaken er at jeg ikke får et  tilfredsstillende svar på om behandlingen kan redusere hørselen min enda mer enn den er. Spesialist på OI og hørsel var skeptisk til at jeg eventuelt skulle starte med bisfosfonater og mente at det kunne føre til hørselstap. Endokrinolog med erfaring fra behandling av OI med bisfosfonat avviste at det var et problem, men kunne ikke angi hvilke studier som viste dette. Interessant at Cochrane rapporten sier at dette ikke er avklart. 

 

#osteogenesisimperfecta #OI  #bisfosfonat  #sjeldenkunnskap

 


 

Sykehustalen 2017 - og brev til helseministeren

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Da har jeg lest sykehustalen for i år. Det er den fjerde helseminister Høie legger frem og den har fortsatt fokus på pasientenes helsetjeneste. Med det mener han at pasienter og helsepersonell skal være likeverdige parter og at pasientene skal bli hørt når de forteller hva som er viktig for dem.

Jeg leste talen på jakt etter budskap om rehabilitering, men ble som vanlig skuffet. En oppramsing innledes med: "Vi er inne i vårt fjerde regjeringsår. I disse årene har vi levert en helhetlig nytenkning for store deler av helsetjenesten" og som nest siste punkt av 12 står det: Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering følges opp". Mange har vært kritiske til opptrappingsplanen som ble lagt frem i statsbudsjettet for 2017. Den er verken preget av helhetlig nytenkning eller har et budsjett som kan føre til en opptrapping av dette viktige området i helsetjenesten.

Med bakgrunn i to store saker i pressen i 2016, som handlet om tvangsbruk, slår helseministeren fast:

Vi kan ikke fortsette som før.

Vi må forandre oss. Vi må se hele mennesket.

Ta et skritt tilbake og spørre pasienten: «Hva er viktig for deg?»

Først da er vi i posisjon til å forandre helse- og omsorgstjenesten.

Da er vi i posisjon til å bygge pasientens helsetjeneste.

Det er lett å være enige i dette og at dette må være grunnlaget både i psykiatri og somatikk, men hvordan kommer vi fra gode intensjoner til endring i tjenestene? Det pekes på bedre ledelse og metoder for samvalg eksemplifisert med verktøyet UNN har utviklet for valg av prostatakreftbehandling. Helseministeren nevner at pasienten stemme også er viktig. Selvfølgelig er pasientens stemme viktig hvis pasientenes helsetjeneste skal bli virkelighet.

Hvordan skal pasientenes stemmer bli hørt? Og hvilke pasientgrupper klarer å formidle "hva er viktig for deg?" Er det den oppegående mannen med prostatabesvær som får informasjon i en video om mulige behandlingsformer med tilhørende ettervirkninger/bivirkninger før han sammen med legen bestemmer behandlingen? Eller er det damen på 60 år som har vondt i hoften og får valget mellom operasjon og protese eller trening og fysioterapi? Eller er det en ung ryggmargsskadet som etter opptrening på Sunnaas får sykehjemsplass fordi kommunen ikke kan skaffe tilrettelagt bolig? Eller er det den yrkesaktive 45-åringen som ikke får reise på videreutdanning i USA i 5 mnd fordi  vedkommende er avhengig av praktisk hjelp fra BPA som kommunene ikke vil betale for utenfor kommunegrensen. Eller er det meg og andre med en sjelden diagnose? Er det den sterkt hørselshemmede som ikke hører hva legen informerer om fordi hun vender seg mot PC'en slik at pasienten ikke kan få støtte av munnavlesning? Eller er det slagpasienten med afasi?

Kjære helseminister!
Vi er mange som vil bidra med våre stemmer for å skape pasientens helsetjeneste, men da må vi få komme til også på et mer overordnet nivå. Ansett noen med egenerfaringer og bakgrunn fra funksjonshemmedes organisasjoner i departementet ditt. Egentlig burde du få deg en statssekretær med livsløpserfaring som pasient. Funksjonshemmede har som regel erfaringer som pasient både fra spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjeneste. For en tid siden hadde du en statssekretær som var over 70 år, hun skulle bidra til eldrepolitikken. Politikken for funksjonshemmede er ganske usynlig og det er behov for nytt engasjement. En helsetjeneste som er god for funksjonshemmede vil være god for alle, akkurat som universell utforming gjør livet lettere for folk flest. Jeg tror deg når du sier at det er pasientenes helsetjeneste som er viktig. Det gjenstår å ta noen nye grep som kan føre helsetjenesten til dette målet. Ta sjansen, velg en statssekretær som sammen med brukerorganisasjonene kan bringe pasientenes stemme ut i tjenestene.

Hilsen Lisbeth

 

#rehabilitering #pasientenshelsetjeneste #hvaerviktigfordeg #sykehustalen2017

 

Rehabilitering av hus og folk

Rehabilitering brukes om mye. Kanskje det er flere som kjenner til hvem som deltar for å rehabilitere et hus, enn hvem som deltar i en rehabiliteringsprosess for at en med funksjonstap skal oppnå deltagelse i samfunnet? Begge prosessene har likhetstegn og kanskje rehabiliteringsprosessen kan enklest illustreres med innsatsene for å rehabilitere et hus?

Rehabilitering av et hus:

 • Eieren/byggherre skal bestemme hvordan resultatet skal bli og tidsramme for prosessen
 • Ønsket resultat og bygningstekniske forhold avgjør hvilke fagfolk som må delta
 • Arkitekt
 • Snekker
 • Rørlegger
 • Elektriker
 • Murer
 • Blikkenslager
 • Eier/byggherre deltar og justerer eventuelt ønsket resultat i løpet av prosessen sammen med fagfolkene
   

 

Individuell rehabilitering

Når et menneske har behov for rehabilitering handler det om faglig bistand til egen innsats for å nå sine mål om deltagelse sosialt og i samfunnet. Det er forskriftsfestet at det er personen som skal sette sine mål og at fagpersonene skal gi nødvendig bistand. Det betyr:

 • Personen (bruker/pasient) bestemmer hvor vedkommende ønsker å oppnå deltagelse sosialt og i samfunnet og tidsramme for prosessen
 • Ønsket resultat/måloppnåelse og typ/grad av funksjonstap avgjør hvilke fagfolk som må delta
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Audiopedagog
 • Audiograf
 • Logoped
 • Synspedagog
 • Mobilitetsinstruktør
 • Lege
 • Personlig trener
 • Psykolog
 • Sykepleier
 • Vernepleier
 • Sosionom
 • Personen(bruker/pasient) deltar med egeninnsats i prosessen og justerer eventuelt mål underveis sammen med fagpersonene


Og det var alt om rehabilitering denne gangen - hjalp det på forståelsen?

  

 

#rehabilitering

 

 

 

 

Fra håp til nedtur.

I 2016 har jeg hatt flere bloggposter om rehabilitering. Forhåpninger til den lenge lovete opptrappingsplanen for rehabilitering var ikke stor, men at den både ble dårlig og at stortingsbehandlingen ikke bedret den, er en stor nedtur. Etter å ha lest Helse- og omsorgskomiteens innstilling, til den delen av statsbudsjettet som omhandler opptrappingsplanen, har jeg mistet alt håp om at rehabiliteringsfeltet skal bli styrket både faglig og økonomisk.

Noen er kanskje lei av at jeg fortsetter å mase om betydningen av rehabilitering og at dagens situasjon ikke er tilfredsstillende? Det kan skyldes at du som leser dette er av samme oppfatning som  Helse- og omsorgskomiteens medlemmer. De har stor tro på at kommunenes tilbud om hverdagsrehabilitering er det store nye grepet som vil gagne alle som har tapt funksjoner. Etter å ha hørt leder av Rehabiliteringsforum i Danmark, Gunnar Gamborg, snakke om erfaringer fra kommunereformen i Danmark på RI Norges sin vårkonferanse 2016, er jeg sikker på at dette kan redusere mulighetene for funksjonshemmedes deltagelse sosialt og i samfunnet. Han oppsummerte erfaringene:

 • Har fokus på trening (hverdagsrehabilitering) blitt en uverdig tvang for borgerne? Trene først hvis de vil ha rett på andre tjenester. Det kom en ny paragraf i Serviceloven i 2015 hvor kommunen har fått plikt til å vurdere rehabiliteringspotensial før tildeling av praktisk og personlig hjelp.
 • Sektorsamarbeidet er fortsatt utilstrekkelig.
 • Ikke alle faggrupper er tilgjengelig for alle, kommunene tilbyr det «de har på hyllene».
 • Forskjell på behandlingsforløp og livsforløp med sykdom er stadig utfordrende i rehabilitering.
   

Det legges opp til at den danske modellen skal gjennomføres i Norge. Hvis forslaget om å overføre ansvaret for tekniske hjelpemidler til kommunen blir fulgt opp, kan vi risikere at vi først skal trene på å gå før vi kan få hjelpemidler til forflytning. Kanskje jeg må trene på å høre før jeg kan få innvilget høreapparater? Tror ikke at politikere flest forstår konsekvensene av sin tro på først hverdagsrehabilitering deretter kanskje praktisk/teknisk hjelp.

Hvis dere ikke tror at regjeringen har slike planer, så les Opptrappingsplanen. Der det sies at regjeringen vil vurdere om det er behov for å endre eller presisere lovgivningen slik at rehabiliteringspotensialet alltid skal utredes før det tilstås kompenserende tiltak og tjenester. I første omgang vil regjeringen i eget rundskriv anbefale kommunene å utrede rehabiliteringsbehov og- muligheter, før det settes i verk tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne.

Helsedirektoratet har gitt gode beskrivelser og forklaringer på hva som er rehabilitering og betydningen av at det er hovedpersonen (bruker/pasient) i rehabiliteringsprosessene som skal sette sine mål for deltagelse sosialt og i samfunnet.

"Prinsippet om likeverd må forstås slik at tilbudet er likeverdig når mennesker med funksjonsnedsettelser har samme sjanse til å nå de målene som er realistiske for han/henne som andre."

Dette er etter mitt syn det viktigste med en hver rehabiliteringsprosess uavhengig av alder. Slik jeg leser innstillingen fra helse- og sosialkomiteen er dette ikke oppfattet.

De burde ta en titt på denne illustrasjonen:


 

#rehabilitering #opptrappingsplan #hverdagsrehabilitering

 

 

 

 

 

 

 

Avlastning for pårørende eller for tjenestemottakere?

Det har pågått iherdige debatter i aviser og på sosiale medier om "hvem som vet best". Hva er den beste løsningen for familier med store omsorgsoppgaver - er det bruk av avlastningsinstitusjoner eller er det bruk av BPA (brukerstyrt personlig assistent). Debattantenes egenerfaringer preger synspunktene fra skyttergravene. Jeg oppfatter at uenigheten til dels er preget av foreldre og voksne søsken som mener at dagliglivet har vært så vanskelig at eneste løsning var å få avlastning ved bruk av avlastningsbolig. Debatten er også preget av pårørende som har opplevd uheldige episoder i avlastningsboliger og deretter fått avlastning ved hjelp at BPA, og opplever en ny hverdag for både familien og tjenestemottakeren. 

Flere av debattinnleggene kan leses i lenkene til sist i denne bloggposten.

Avlastningstiltak er en tjeneste som ikke tildeles brukere av helse- og omsorgstjenester, men til pårørende som står for de daglige hjelpetiltakene. Det er ingen aldersgrense knyttet til den som mottar daglig bistand, men tradisjonelt har det vært mest vanlig at avlastning gis til de som yte omsorg til barn og unge.

Formålet ved avlastning er å:

 • hindre overbelastning hos omsorgsyter
 • gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og gi omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.


I 2015 var aldersfordelingen blant de som mottok avlastning fordi pårørende hadde omfattende omsorgsoppgaver:
0-17 år   5 820
18-49 år 1 845
50-66 år    121
67 år eller eldre  217

Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPS) omfatter også avlastningstiltak, for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. I Rundskriv om BPA, fra departementet, er det presisert at når avlastningstimer skal beregnes, er det det gjennomsnittlige antall timer avlastning som personene med foreldreansvaret har behov for i uken. Det nevnes ikke at det må vurderes hva barnet/ungdommen har behov for.

Det er tydelig at avlastning skal dekke pårørendes behov. Det burde være en klar forutsetning at behovet til den som skal til avlastningsopphold må ivaretas på en god måte, og forhåpentligvis ivaretas dette i de fleste tilfeller. Jeg ser en utfordring i at retten til avlastning er knyttet ensidig til pårørende med omfattende omsorgsoppgaver. Tenk om lovverket ga den som har behov for daglig bistand og omsorg rett til tjenester som avlastet pårørende. Da tror jeg at de som tildeler tjenestene hadde hatt større fokus på å tilpasse tjenestene til omsorgsmottaker enn til omsorgsgivere. Da ville BPA eventuelt tildeles den som mottar hjelp fra pårørende og gi rom for større valgmuligheter, også for de under 18 år.  I denne gruppen er det personer med ulike funksjonsnedsettelser som kan påvirke mulighetene til selvstendige valg, men mange kan gi uttrykk for hva de ønsker og liker. Det vil også være barn/ungdommer som, til tross for store hjelpebehov, tydelig kan formidle sine valg og bidra i planlegging av aktiviteter i dagliglivet. 

Barn og unges rettigheter til et godt dagligliv må styrkes uavhengig av hva pårørende har av egne behov. Ved å få rett til tjenester som kan bidra til å avlaste pårørende, antar jeg at holdninger til utforming av tjenestene kan bli på barn og unges premisser i større grad enn nå.

 

 

Les flere innlegg i debatten:

http://morgenbladet.no/ideer/2016/11/de-toffeste-motene

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Funksjonshemmede-barn-er-ofte-rettslose-barn-608879b.html,

#avlastning #avlastningsbolig #BPA 

 

 

 

Er opptrappingsplanen for rehabilitering svaret?

Statssekretær Lisbeth Normann svarte, 25. oktober i Aftenposten, på innlegg fra representanter Handikapforbundets Ungdom som sa at fjerning av diagnoselisten for gratis fysioterapi fører til kutt i bevegelsesfriheten. Hun sa: «For oss er det tvert imot et mål å øke bevegelsesfriheten til mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi vil at hver enkelt skal få et helsetilbud basert på deres situasjon og behov. Ikke et tilbud basert på en liste over diagnoser.»

I debattinnlegget vises det til opptrappingsplanen for rehabilitering som ble lagt frem sammen med statsbudsjettet. Statssekretæren sier at målet med denne er å legge til rette for at alle skal kunne mestre hverdagen og leve et aktivt liv. Jeg har lest at hovedbudskapet i planen er at den skal bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt og tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Tre diagnosegrupper skal ha fokus: Slagpasienter, Parkinson og barn med hjerneskader. Så da er det ikke helt likegyldig hvilke diagnoser man har? Eller er noen diagnoser mer kjent enn andre? Det er flere tegn på at departementet ikke forstår konsekvenser av diagnosene på diagnoselisten og politikere forstå kanskje enda mindre?

For at alle skal få helsetilbud som gjør det mulig å mestre hverdagen og leve et aktivt liv, er det behov for kunnskap og kompetanse i tjenestene. Den største gruppen med funksjonsnedsettelse er hørselshemmede, snart 1 million personer her i landet. De fleste kommuner mangler fagfolk med hørselsfaglig kompetanse. Hørselshemmede har individuelle behov og er i ulike situasjoner i livsløpet ? akkurat som andre, men helsehjelpen finnes i liten grad. Dette burde vært et satsningsområde i opptrappingsplanen. Jeg har liten tro på at det er politisk vilje til at hørselshemmede skal mestre hverdagen.

Hvis målet er at mennesker med funksjonsnedsettelser skal mestre hverdagen og leve et aktivt liv, er ikke opptrappingsplanen for rehabilitering svaret. Verken for de som blir fratatt rett til gratis fysioterapi eller for hørselshemmede,

 

#rehabilitering #opptrappingsplan #diagnoselisten  #hørselshemmede

Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering - aktuelt for sjeldne diagnoser?

Tilbud til pasienter og brukere med sjeldne og kompliserte tilstander som har behov for spisskompetanse, bør gis i spesialisthelsetjenesten, sies det i Opptrappingsplanen. Det betyr neppe at kommunene ikke skal yte bistand til personer med sjeldne diagnoser. Det sier ikke Opptrappingsplanen noe om.

Kompetanse og kapasitet er en forutsetning for at spesialisthelsetjenesten skal kunne gi veiledning og støtte opp under habilitering og rehabilitering i kommunene. Regjeringen vil at helseforetakene skal utvikle organisasjons- og arbeidsformer som sikrer oppfølgingen i kommunene bl.a. gjennom satsing på ambulant virksomhet. Dette er et sentralt punkt for å sikre kvalitet i tilbud til mennesker med ulike sjeldne diagnoser. Kompetansen må gjelde hele livsløpet, men jeg støtter ikke regjeringens forslag om å endre forskriftens definisjon av re-/habilitering til ikke være tidsavgrensete prosesser. Re-/habilitering må bestå av individuelle prosesser med klare mål, men når målet (delmålene) er nådd eller hvis livssituasjonen endres kan det, selvfølgelig, startes nye prosesser. Behovene kan oppstå i alle livsfaser og det er nødvendig at spesialisthelsetjenesten kan gi råd og veiledning både når bruker er barn, ungdom eller voksen.

Dagens situasjon for personer med sjeldne diagnoser er ikke omtalt. For at helseforetakene skal kunne gi ambulant virksomhet som bidrar til økt kompetanse i kommunene, når det gjelder sjeldne diagnoser, er det først behov for å styrke spesialisthelsetjenestens kompetanse på feltet sjeldne diagnoser og re-/habilitering. Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) har hatt et prosjekt sammen med habiliteringstjenestene. HabSam-rapporten peker på mulige tiltak for å styrke samarbeid og kompetanseutvikling. Det er kjent at det er mange sjeldne diagnoser som ikke er målgruppen for habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten og dette gjør at det ikke er kompetanse å overføre til kommunene. Årsaken til at de ikke er målgrupper er ikke kjent, antagelig skyldes det mest tradisjon i tjenestene.

Et godt tiltak er å gi stimuleringsmidler til habiliteringstjenestene (barn og voksne) for å utvikle habiliteringsfaglig kompetanse sammen med kompetansesentrene for sjeldne diagnoser. Dessverre er det ikke avsatt tilskuddsmidler til dette. Tilsvarende burde tilskudd til arbeidsrettet rehabilitering også gå til utvikling/utprøving av noen tilbud til grupper med sjeldne diagnoser. I dag er det ingen av rehabiliteringssentrene med avtaler med RHF-ene som har erfaring med sjeldne diagnoser, selv om mange med sjeldne diagnoser har arbeidsevne og kan lykkes i arbeidslivet.

Diagnoselisten for gratis fysioterapi skal fjernes og det skal bli slutt på henvisningsplikt for å få fysioterapi. De fleste diagnosene som har hatt rett til gratis fysioterapi er sjeldne og medfødte. Fysioterapi alene er ikke re-/habilitering, men vil ofte være en viktig del av et re-/habiliteringsforløp. For noen er fysioterapien livsnødvendig bl. a. for å opprettholde en god lungefunksjon. For andre er fysioterapi nødvendig for å opprettholde bevegelsesevnen.

Departementet sier i høringsnotatet, der det foreslås å fjerne rett til gratis fysioterapi, at det kan føre til overforbruk. Samtidig sier de at de øker aldersgrensen for gratis fysioterapi til 16 år fordi barn som har hatt fysioterapi vil trenge det også til 16 år. Akkurat slik er det for de over 16 år som har hatt fysioterapi siden de var barn. Det er ikke greit at henvisningsplikten fjernes fordi det er allerede lang ventetid på å få fysioterapi for de som har store behov, f.eks. de med diagnoser som i dag har rett til gratis fysioterapi.

Opptrappingsplanen og Samhandlingsreformen viser stor tillit til erfaringer som er gjort i Danmark. Dette er bl.a. årsaken til satsing på hverdagsrehabilitering som først ble tatt i bruk i Danmark. Det hadde vært flott om regjeringen hadde sett til Danmark når det gjelder sjeldne diagnoser, men det har de ikke gjort.

Et godt tips kan hentes i National strategi for sjældne sygdomme, Danmark 2014. (Legg merke til at det er fri fysioterapi i danske kommuner.)

Organisering af rehabilitering og andre indsatser i kommunen   

Personer med sjældne sygdomme indebærer ikke kun udfordringer for sygehusvæsenet. Udfordringerne forekommer i høj grad også for andre dele af sundhedsvæsenet og for social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet. Let adgang til fyldestgørende og valid information er derfor af stor betydning for all e faggrupper, der kan støde på sådanne patienter.

Den gennemgående fælles udfordring ved mødet med borgere med sjældne sygdomme er mangel på viden om sygdommen, prognosen, behandlingsmulighederne og funktionsevnen og dermed behovet for indsatser.

Indsatserne i kommunalt regi skal altid have et rehabiliterende sigte og tage udgangspunkt i en vurdering af den enkelte borgers funktionsevnenedsættelse i relation til den sjældne sygdom.

Det anbefales at:

Rehabilitering ved sjældne sygdomme tager udgangspunkt i en sammenhængende tværfaglig udredning af den helbredsrelaterede funktionsevne og behovene for indsats bl.a. på baggrund af den foreliggende viden om sygdomstilstanden. Funktionsevnen udredes med udgangspunkt i WHOs funktionsevnebegreb.

Kommunerne har efter kommunalreformen fået det samlede ansvar for at løfte en lang række opgaver, som har betydning for børn og voksne med sjældne sygdomme. Det drejer sig om indsatser på det sociale, det undervisnings- og uddannelsesmæssige og det beskæftigelsesmæssige område, samt tillige på sundhedsområdet herunder bl.a. hjemmesygepleje, genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, patientrettet forebyggelse mv

 

#rehabilitering #sjeldne-diagnoser #diagnoselisten #fysioterapi

 

 

Opptrappingsplan for rehabilitering uten klare mål og med lite penger.

Statsbudsjettet 2017 inneholder opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering som mange har ventet på lenge. Ordtaket "den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves" stemmer ikke. Opptrappingsplanen presenteres på en uoversiktlig måte og budsjettet er pakket inn på flere steder. Det er utfordrende å prøve å få oversikt over hva som er friske budsjettmidler og hva som er flytting av midler mellom budsjettposter, uten at det fører til en styrket opptrapping av feltet.

Hovedbudskapet er: Planen skal bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt og tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Planen skal også bidra til å styrke brukerperspektivet og bedre kvalitet, samhandling og koordinering mellom nivåene og innenfor disse. For å få dette til er endringer i arbeidsformer og kompetanse nødvendig.

Jeg setter pris på at det varsles å tydeliggjøre hva som er grunnlaget i enhver rehabiliteringsprosess. Sitat: I forskriften er det understreket at kommunen og det regionale helseforetaket skal sørge for at den enkelte pasient og bruker kan medvirke i gjennomføring av eget habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Det kommer ikke fram at det er brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn for å avgjøre innholdet. Det er behov for å tydeliggjøre dette i forskriften.

Det er interessant at det omtales mangler i tilbud om rehabilitering. Kapasiteten i mange av deltjenestene er for dårlig, og mange kommuner mangler deler av basiskompetansen for å gi et godt habiliterings- og rehabiliteringstilbud. I flere kommuner er det f.eks. lang ventetid på vurdering og behandling hos fysioterapeut uten at dette er medisinsk begrunnet. Mange kommuner mangler ergoterapeut, og flere mangler pedagogiske tjenester. Mange steder er tilbudet til brukere med kognitive vansker mangelfullt. Logopeditjenester, sansemotorisk trening og ernæringskompetanse er viktige funksjoner som mangler i mange kommuner. Tilbud til hørselshemmede og svaksynte er lite tilgjengelig.   
Denne beskrivelsen stemmer godt med virkeligheten. Det er skuffende at opptrappingsplanen ikke følger opp med konkrete tiltak for å bedre forholdene til de nevnte gruppene.. Målet var som nevnt at kommunene skulle settes i stand til å gi innbyggerne et godt og tilrettelagt tilbud.

De gruppene som får spesiell omtale er slagpasienter og de som har Parkinson sykdom. I tillegg skal det etableres nasjonalt prosjekt til barn med hjerneskader. For å bedre tilgangen til logopeder for slagpasienter endres reglene for å få finansiert private logopeder gjennom tilskudd fra Helfo. Audiopedagoger finansieres på samme måte som logopeder. Det er store mangler på hørselsfaglig kompetanse i kommunene, men endring av regelverket for tilgang til private audiopedagoger er ikke omtalt. Enda en gang viser regjeringen total mangel på kunnskap om den største gruppen funksjonshemmede, nemlig hørselshemmede, og rehabiliteringsbehov som ikke dekkes.

Jeg blir skeptisk til om regjeringen virkelig mener at det er brukerens eget mål for sitt liv som er grunnlag for rehabiliteringstilbudet, når det sies at regjeringen vil vurdere om det er behov for å endre eller presisere lovgivningen slik at rehabiliteringspotensialet alltid skal utredes før det tilstås kompenserende tiltak og tjenester. I første omgang vil regjeringen i eget rundskriv anbefale kommunene å utrede rehabiliteringsbehov og- muligheter, før det settes i verk tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne. Dette ligner veldig på forholdene i Danmark der innføring av hverdagsrehabilitering har ført til at det er blitt meget vanskelig å få innvilget praktisk bistand i dagliglivet. Målet med rehabilitering er at bruker oppnår eget mål om deltagelse sosialt og i samfunnet.  Bra at det skal utredes behov for rehabilitering, men målet må velges av bruker og ikke av kommunene. Tjenesteapparatet skal bidra til å finne løsninger sammen med bruker uten å styre valg av målene. Hva man skal bruke egne krefter på i dagliglivet er viktig valg for å ha muligheter til et sosialt liv og et liv utenfor hjemmet. For mange med funksjonsnedsettelser vil det ikke være mulig uten hjelp som for eksempel BPA.

Budsjettet for opptrappingsplanen er det ikke lett å forstå. Det er presentert i pressemelding og i den generelle omtalen av opptrappingsplanen at det er 100 mill kr i øremerkete stimuleringsmidler og 100 mill kr til kommunenes frie midler. I teksten til budsjettkapitlene omtales dette nærmere. Det sies ett sted at det er 95 mill til kommunene som ledd i opptrappingsplanen, et annet sted (samme kap. post) står det 91 mill. kr. Dette kan forklares ved at det et tredje sted står at fylkesmennene skal få 4 mill. kr. til arbeidet  med å fordele stimuleringsmidlene til kommunene. Rehabilitering av barn med ervervet hjerneskade finansieres med kr 13,7 mill og disse flyttes fra tilskuddsmidler som hittil har gått fra Helsedirektoratet til spesialisthelsetjenesten. Derfra tas også kr 5 mill til ParkinsonNet. Dette betyr at stimuleringsmidler til habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten blir borte.

Rehabilitering med arbeid som mål er spesielt viktig for ung med funksjonsnedsettelser som  i økende grad blir uførepensjonister fordi de ikke kommer in i arbeidslivet. Det virket derfor positivt å lese at det skulle overføres 57 mill fra Arbeids- og sosialdepartementets budsjett som har vært benyttet til helsedelen av Raskere tilbake skulle fordeles til regionale helseforetak og benyttes til arbeidsrettet rehabilitering som en del av opptrappingsplanen. Men også her er virkeligheten skuffende. Mye av midlene er bundet opp til pågående avtaler og det er kun 9 mill kr som kan benyttes til opptrappingsplanen i 2017.

Min konklusjon:
Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering er uten vesentlige tiltak og med lite nye midler. Spesialisthelsetjenesten omtales som viktig deltaker for å veilede og styrke kommunenes kompetanse, men stimuleringsmidler er omprioritert.

Flere merknader til opptrappingsplanen følger senere.

#opptrappingsplanen #habilitering #rehabilitering

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Voksne hørselshemmede diskrimineres

Da jeg skulle få mitt første høreapparat for snart 40 år siden var det bare barn og foreldre til barn under 18 år som fikk høreapparat på folketrygdens regning. For meg som ikke var barn og ikke hadde barn, opplevdes det urettferdig at jeg ikke hadde rett til gratis høreapparat. Etter kort tid ble dette endret slik at det var hørselstapet og ikke alder som avgjorde retten til høreapparater. Nå er jeg blitt klar over at alder igjen betyr noe for hvilke rettigheter hørselshemmede har.

Hvis høreapparatet går i stykker og må sendes til reparasjon mister de fleste muligheter til kommunikasjon. Dette oppleves belastende og skaper utfordringer som ikke kan løses uten reserveapparat. For yrkesaktive vil dette kunne føre til sykemelding fordi det blir umulig å utføre arbeidsoppgavene uten å høre godt nok. Barn har rett til reserveapparat og tidligere har det vært mulig for voksne å få tildelt reserveapparat. Denne retten er nå begrenset til de som er blinde i tillegg til hørselstapet og til de som står i fare for å falle ut av arbeidslivet og trenger to typer høreapparater.

NAVs rundskriv sier:

Ifølge forskriften kan «reserveapparat» til voksne kun gis til personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Det må dokumenteres at brukeren trenger én type apparat for å fungere i dagliglivet og en annen for å fungere i arbeidslivet. Det må også dokumenteres at det ikke finnes et apparat på markedet som kan dekke begge behov.

Praksis tilsier imidlertid at også voksne kan få stønad til to sett høreapparat av samme type til bruk i henholdsvis dagligliv og arbeidsliv. Dette gjelder når det er helt nødvendig for denne personen å bruke reserveapparatet hver uke eller oftere for å fungere tilfredsstillende.

I helt spesielle tilfeller vil belastningen ved å være uten høreapparat i forbindelse med reparasjon bli så stor at det kan gis reserveapparat. Dette gjelder for eksempel når brukeren i praksis blir både blind, døv og ute av stand til å orientere seg uten høreapparat. Praksis er ment å være svært restriktiv. Den må ikke komme i konflikt med den grunnleggende oppfatningen at de aller fleste ikke har nødvendig og tilstrekkelig behov for reserveapparat når hovedapparatet er til service eller reparasjon.

Det er uakseptabelt at NAV har en grunnleggende oppfatning at de aller fleste ikke har nødvendig og tilstrekkelig behov for reserveapparat nå hovedapparatet er til service eller reparasjon. Det viser at kunnskap om konsekvenser av hørselstap er mangelfull også hos NAV.

Hvorfor er det akseptabelt at barn under 18 år skal slippe å være uten høreapparat når det er til reparasjon? Hvorfor er det viktigere at barn skal høre enn at voksne skal høre? Reparasjonstiden er den samme enten apparatet tilhører et barn eller en voksen.

For noen uker siden undersøkte jeg muligheten for skrivetolk til et møte. Jeg har hatt glede av skrivetolk i møter, men aldri bestilt selv. Det ble en stor overraskelse for skrivetolk kan ikke tildeles til personer over 67 år. Det betyr at hørselshemmede som ikke klarer å høre i store forsamlinger ved hjelp av høreapparat og teleslynge, mister muligheten til bl.a. deltagelse i organisasjoner, kultur og fritidstilbud når de er fylt 67 år. Dette er altså situasjonen for seniorer som ønsker å være aktive og en ressurs for andre, men blir stoppet fordi det er laget en aldersgrense for å få skrivetolk.

Hvorfor skal hørselshemmedes rettigheter være aldersregulert? Kanskje det bør innføres lignende regler for hvilke aldersgrupper som får rullestol, arm- og benproteser? Det er mer synlig enn hørselstap så da ville kanskje politikere forstå det urimelige i å ha aldersgrenser for å kompensere for varige funksjonstap?

 

#hørselshemning #høreapparat #reserveapparat #skrivetolk

 

Diagnoser og jakten på behandlinger

Alle vil være friske og alle vil ha behandling hvis man er syk. Troen på at det finnes helbredende behandlinger for det meste er sterk i folket. Så sterk at hvis helsevesenet ikke tilbyr en helbredende behandling fører det til medieoppmerksomhet og/eller at alternative behandlere oppsøkes. Mange mener at et liv med en diagnose som det ikke finnes behandling for, er et liv som ikke er verd å leve. Dette påvirker både fagfolk og politikere. Det fører til uheldige holdninger til oss som lever med en uhelbredelig tilstand. Nødvendige tiltak og tjenester som ikke helbreder, men som gjør livene gode og verd å leve, når ikke opp i den offentlige debatten. 

Habilitering eller palliasjon?
Mitt syn er at det er avgjørende at alle som blir født med uhelbredelige sykdommer (diagnoser) ikke automatisk får tilbud om palliasjon. Det finnes, heldigvis, mange eksempler på at uhelbredelige tilstander er til å leve med - lenge. Prognosen til ett nyfødt barn med medfødt sjelden tilstand kan vurderes både for positivt og for negativt i starten av livet. Medfødte sjeldne tilstander med eller uten misdannelser er ikke alltid ensbetydende med tidlig død. Det er leit at Europeisk standard for palliasjon til barn (2007) omfatter disse gruppene. Se rammen nederst i bloggposten.

Jeg har møtt foreldre som raskt (alt for raskt) har fått beskjed om at barnet ikke kommer til å leve mer enn en kort tid. Selvfølgelig skal barnet ha best mulig pleie og eventuelt lindrende behandling, men fokus på kort levetid blir feil når barnet lever og tross alt har utviklingsmuligheter. Helsedirektoratet har nylig utgitt Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose. Selv om retningslinjen tar utgangspunkt i nevnte europeisk standard så gis det mange gode anbefalinger. De fleste anbefalingene handler om tiltak som har mye til felles med habilitering. Habilitering handler om individuelle prosesser hvor fagpersoner skal bidra til at den enkelte når sine (eventuelt foreldrenes) mål for deltagelse sosialt og i samfunnet. Habilitering har fokus på at livet skal  leves best mulig sosialt og i samfunnet i samsvar med alder. Barnepalliasjon er en tilnærmingsmåte som har til hensikt å forbedre livskvaliteten til barnet og familien, i møte med livstruende sykdom. Det skjer gjennom forebygging og lindring ved hjelp av tidlig identifisering og grundig vurdering og behandling av problemer av fysisk, psykososial og åndelig art. Effektiv barnepalliasjon krever en bred tverrfaglig tilnærming som inkluderer familien, og tar i bruk tilgjengelige ressurser, sies det i retningslinjen.

Jeg er ganske sikker på at hadde mine foreldre og foreldre til andre barn med lignende sjeldne, medfødte misdannelser med flere funksjonstap, blitt møtt med tilbud om barnepalliasjon, så hadde få av oss fått utdanning og muligheter til yrkesaktivitet. Foreldrene ville forstått dette som at det ikke var noe håp for barnet. Med henvisning til den europeiske standarden for barnepalliasjon, så minner jeg om at det er mange som har vokst opp, fått utdanning, etablert seg i eget hjem og mange er også yrkesaktive, selv om de har muskeldystrofi eller andre sjeldne medfødte tilstander som ikke kan helbredes eller cerebral parese.

Prognoser for sjeldne diagnoser er som oftest like usikre som spådommer om fremtiden. Derfor må vi velge en mer optimistisk vei og satse på habilitering fremfor palliasjon.

Holdninger til mennesker som er født med en uhelbredelig tilstand/sykdom
Denne bloggposten har jeg grublet over lenge. Har lurt på om jeg skulle la den gå i glemselens arkiv, men så ble det presentert en ny bok som viser at det er utfordringer knyttet til holdninger til det som ikke kan helbredes. Bokomtalene av Geir Lippestads bok "Et større vi".  stimulerer meg til å gjøre bloggposten ferdig. Han skriver om sin datter som levde i 17 år med en sjelden muskelsykdom.  "Den vanskeligste fordommen å overkomme var sorgen over at jeg ikke trodde Rebekka ville få et godt liv, sier Geir Lippestad til VG. VG skriver videre: I boken skriver Lippestad også om hvordan datteren fikk ham til å møte egne fordommer om hva som er et verdig liv. Jeg har måttet jobbe mest med meg selv. Det har vært vanskeligere enn å takle samfunnets fordommer, sier Lippestad. Hadde jeg lest journalen hennes før hun ble født, med respirator og lignende, ville jeg vært i sterk tvil om dette var et liv som kunne få noe som helst kvalitet og verdighet. I dag vet jeg at hun hadde et godt liv, og jeg ville ikke vært en dag foruten, sier han."

Hva er det som gjør at både pårørende, fagfolk og individer med uhelbredelige sykdommer tror at livet ikke er verd å leve og vil oppleves uten kvalitet og verdighet? Noe skyldes manglende kunnskap og erfaring fra samvær med mennesker som lever på tross av sin uhelbredelige tilstand. Noe skyldes at helsepersonell er opplært til å helbrede. Da blir det utfordrende å møte pasienter som ikke kan helbredes. Kanskje mangler utdanningene vekt på mestring av varige funksjonstap og kroniske sykdommer?

Litt egenerfaring
Jeg er født med en sjelden diagnose med flere symptomer som ikke kan helbredes. Den har jeg levd med i 71 år og håper jeg lever enda lengre. Da jeg ble født var jeg heldig fordi mine foreldre kjente diagnosen fordi far hadde det samme. Far hadde vært mye på sykehus på grunn av tallrike benbrudd i oppveksten, men hadde skaffet seg utdanning og var yrkesaktiv. Han hadde dårlig hørsel og brukte høreapparat som på 1950-tallet ikke virket like bra som dagens apparater. Han hadde det like vondt som meg, tror jeg, hver gang jeg fikk et brudd, men han var veldig kreativ for å få meg i aktivitet igjen. Foreldrene mine motiverte meg til å gjøre skolearbeid, selv om mesteparten av undervisningen foregikk hjemme eller på sykehus i folkeskoletiden.

Min mor ble vår felles privatsjåfør, slik at far kom seg til og fra jobb og jeg til og fra  realskole og gymnas. Hun kjørte mange mil hver dag for å få til denne transportordningen. Skoleskyss og TT var ikke "oppfunnet" den gangen. Da jeg fikk gradvis tap av hørsel og begynte med høreapparat, tok far det tungt, men jeg var vant med nærkontakt med høreapparatbruker og så på mitt hørselstap mer som en forventet utvikling. 

Jeg fikk 40 interessante år som yrkesaktiv, takket være god motivasjon og støtte tidlig i livet. Mine foreldre betydde mye, men også et godt rehabiliteringstilbud som var under utvikling i kjølvannet av polioepidemiene på 1950-tallet skal ha en del av æren.

I tillegg til mange brudd og hørselstap er det utfordringer med tenner, blodårer og hjerte. I en del år var jeg pårørende til min far som ofte møtte følgende replikk ved akutte innleggelser på sykehus: Hva vil du vi skal gjøre for deg? Med andre ord: Vi kan ikke hjelpe deg fordi vi ikke har helbredende behandling. Heldigvis traff vi også på fagpersoner med ideer til hva som kunne gjøres for å leve med symptomer og redusert funksjonsevne. Da ble det glede og aktivitet igjen.

Budskap
Prioriter kunnskap om gode liv med  uhelbredelige sjeldne diagnoser. Tverrfaglig bistand til individenes mål med livet, kort eller langt, må bli en selvfølge.

 

Europeisk standard for palliasjon til barn ble utgitt i 2007 og omfatter følgende 4 sykdomskategorier:

 1. Livstruende sykdom, der det finnes medisinsk behandling, men som ikke alltid helbreder, eksempelvis kreft, organsvikt i hjerte, lever eller nyre.
 2. Tilstander der tidlig død er uunngåelig, eksempelvis medfødte alvorlige misdannelser, enkelte ekstremt premature barn.
 3. Progredierende (ofte arvelige, progressive) sjeldne sykdommer, der det ikke finnes medisinsk -, men kun lindrende behandling, som kan pågå over flere år, eksempelvis nevromuskulære -/degenerative sykdommer, som muskeldystrofi.
 4. Sykdommer/tilstander som ikke er progredierende, men der alvorlighetsgraden medfører risiko for komplikasjoner, og der sannsynligheten for tidlig død er stor; eksempelvis enkelte medfødte misdannelsessyndromer, alvorlige former for cerebral parese eller omfattende funksjonshemminger etter hjerneskade.

#uhelbredelig
#sjeldendiagnose
#habilitering
#rehabilitering
#palliasjon

 

Snart er det Kvinnedagen.

 

I fjor savnet jeg synliggjøring av kvinner med funksjonshemninger og mødre til barn med kroniske sykdommer og/eller funksjonstap. Likestilling for kvinner generelt er ikke ensbetydende med at kvinner med funksjonshemninger er likestilt verken i Norge eller andre land. Det er fortsatt slik at funksjonshemmede generelt blir diskriminert og kvinner med funksjonshemninger stiller dårligere når det gjelder likestilling enn kvinner som ikke er funksjonshemmet.

Oppmerksomhet om likestillingsspørsmål for kvinner er avhengig av kunnskap hos politikere og blant alle som er opptatt av likestilling i samfunnet. Kvinner med funksjonshemninger opplever ofte diskriminering både på grunn av kjønn og funksjonshemning. De er mer utsatt for vold, har svakere tilknytning til arbeidslivet og større risiko for et liv i fattigdom. Her vil jeg peke på noen få områder som fortjeber oppmerksomhet og som kan synliggjøres på kvinnedagen.

Kvinners yrkesdeltagelse:. Tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen 2015 (SSB) viser at bare 43,4 av funksjonshemmede i yrkesaktiv alder er i arbeid. For den øvrie befolkningen er 73,8% i arbeid.  Blant kvinner med funksjonshemning hadde 59 prosent deltidsarbeid, mot 36 prosent av yrkesaktive kvinner i alt. For menn var tilsvarande tall 30 og 13 prosent. Fra 2012 til 2014 var det en nedgang i prosentdelen med deltidsarbeid blant funksjonshemmede, men det siste året har den gått litt opp igjen.  

Vold: Kvinner med funksjonshemning er mer utsatt for vold enn andre og har en forhøyet risiko for å oppleve vold i nære relasjoner. De får i liten grad et tilbud ved krisesentrene. En rapport fra NOVA forfattet av Tonje Gundersen i 2014 har dokumentert at det er store mangler i kommunenes tilbud til funksjonshemmede som er utsatt for vold i nære relasjoner.

"- Hvis du ikke kan få med deg informasjonen på krisesenterets nettside fordi den ikke er tilrettelagt for blinde, eller hvis du ikke kan bruke rullestolen din inne på krisesenteret på grunn av huset ikke er tilrettelagt, får du ikke et godt nok tilbud, og i verste fall kan dette hindre personer i å ta kontakt når de trenger hjelp, understreket Gundersen da rapporten ble overlevert.

Kvinner med behov for praktisk bistand: Det kan være tvil om kvinner er likestilt med menn.
Det finnes få undersøkelser som kan dokumentere dette, men en rapport viser ulik praksis i tildeling av tjenester til menn og kvinner. Dette omfatter også eldre hvor de som har en sønn får mer omsorgstjenester enn de som har en datter.

Mødre med barn med funksjonshemninger: Norske forskere finner at mødre med kronisk syke barn, ofte velger å forlate arbeidslivet og bli hjemme. Dette gjelder ikke bare mødre til barn med alvorlige funksjonshemminger, men også mødre til barn med atferdsproblemer eller språkvansker. De fleste barna er i barnehage. Ved alvorlige sykdommer hos barna, ser forskerne at så mange som rundt en tredel av mødrene ikke har vendt tilbake til arbeidslivet når barnet er 3 år. Tilsvarende for andre mødre er 16 %. Til tross for god barnehagedekning og tilsynelatende gode velferdsordninger, så får sykdommer og vansker hos små barn ofte store konsekvenser for mødrene deres.

Familier der en eller begge foreldre er funksjonshemmet. Det er få studier som ser på likestilling mellom kjønnene når begge eller en i et parforhold er funksjoshemmet. I 2011 kom det en interessant rapport fra forskerne Randi Kjeldstad og Jan Lyngstad ved Statistisk sentralbyrå (SSB). De har undersøkt om foreldrepar der en eller begge er funksjonhemmet organiserer husarbeid og barneomsorg annerledes enn par uten funksjonshemning. Ett av funnene var at par der begge er funksjonshemmet har en mindre tradisjonell arbeidsfordeling enn andre par. En årsak til at disse ser ut til å lykkes bedre med en likestilt fordeling, kan være at begge er mer hjemme enn andre, og at dette gir mer rom for å sørge for en likestilt fordeling. Mors rolle forsterkes i disse familiene. Kvalitative studier har tidligere antydet at funksjonshemmede mødre har behov for å vise at funksjonshemmingen ikke går utover deres innsats som mor, og at de derfor blir litt «supermødre».

Hva blir parolene i 2016 spurte jeg om i 2015.
Jeg har ikke sett en oversikt, men diskusjonen i pressen har handlet om andre tema. Det  er mange viktige likestillingsspørsmål som gjelder kvinner med funksjonshemninger. De har fortjent oppmerksomhet både i tog og debatter. Tenk om NRK tar Debatten.

 

#likestilling
#kvinnedagen2016
#NRKDebatt


 

Sjelden eller?

Jeg har tidligere skrevet om at jeg ikke liker begrepet annerledes. Av og til er det, heldigvis, andre som sier at det å omtale noen som annerledes ikke er greit, og hvis det tilføyes "med spesielle behov",tror flere at det fremmer avstand mellom mennesker. Nå er det like før vi skal markere sjeldne diagnoser med Sjeldendagen. Jeg håper vi unngår å omtale mennesker med sjeldne diagnoser som annerledes.

Dette er et tema som har opptatt meg helt siden ansvarsreformen (også kalt HVPU-reformen) ble iverksatt for mer enn 20 år siden. Den gangen ble det fokusert på normalisering. Jeg husker jeg fikk tårer i øynene når noen av mine kollegaer i departementet snakket om normalisering som om mennesker med funksjonshemninger ikke var normale. Etterhvert forsto jeg at normaliseringsbegepet ble brukt, hovedsakelig, for å bedre og normalisere tjenester og levekårene for utviklingshemmede. Metoden "Verdsetting av sosiale roller" (VSR) ble tatt i bruk fordi  personer som bedømmes som avvikende (annerledes), tildeles sosiale roller som er lavt verdsatt i samfunnet. Målet for arbeid med VSR var å forhindre eller snu devalueringsprosesser og hjelpe personer som var eller sto i fare for å bli devaluert, å oppnå roller som er verdsatt i samfunnet. Jeg opplevde at fagpersoner ble eksperter på normalisering, og at normaliseringen  skjedde ut fra deres forestillinger om hva som er vanlig og alminnelig. Tankegangen var sikkert godt ment, men å trekke konklusjoner om hvordan livet burde være for en del av befolkningen uten å finne ut hva den enkelte har av ønsker, er ikke akseptabelt.

Annerledes, smak på ordet. Oppleves det positivt eller tenker du at dette gjelder noe som er "mot normalt", som Leif Juster sa i en av sine berømte roller.

Sjeldne diagnoser blir, dessverre, fortsatt oppfattet å være noe ukjent både i samfunnet generelt og blant helsepersonell og andre faggrupper. Ikke så overraskende, men vi som har sjeldne diagnoser er som folk flest - forskjellige. Det er faktisk normalt å ikke være helt lik alle andre.

En sjelden dag i år har tema "En sjelden stemme" og jeg håper at våre stemmer blir tydelige og godt mottatt .

 

#annerledes
#normalisering
#sjeldendagen2016
#sjeldnediagnoser

 

 

Et sjeldent minne.Februar er spesiell for meg og kanskje for noen andre. Riktignok er det ikke så mange igjen av dem som var en del av mitt sjeldne minne. Minnet er fra 1979, altså for 37 år siden. Det er langt flere enn meg som fortsatt har glede og nytte av det som skjedde, selv om de ikke opplevde det.

For 37 år siden var det for første gang i Norge samlet vel 40 personer med den sjeldne diagnosen osteogenesis imperfecta (OI) på Frambu. I tillegg var det pårørende slik at vi var over 80 personer. De fleste kjente ingen andre med OI, bortsett fra en eller flere i familien. Utrolig å finne så mange som hadde lignende erfaringer og som forsto uten masse forklaringer. Vi skulle være på Frambu  i 2 ukerl, men  var enige om at vi måtte danne en forening som kunne videreføre kontaktene mellom oss og jobbe for at flere med OI skulle få ta del i fellesskapet. I tillegg var det stort behov for å informere om OI til helsetjenestene, trygdeetaten (dette var før NAV var oppfunnet) og barnehage, skole mm. Personene med OI og deres familier hadde behov for informasjon og bistand til å få oppfylt sine rettigheter. Det var mange uløste oppgaver å ta fatt på når det gjaldt rettigheter, for eksempel gratis fysioterapi,  tannbehandling og høreapparater.

Forsamlingen på det første OI-oppholdet på Frambu var usedvanlig effektive og med hjelp fra Frambu  ble det arrangert stiftelsesmøte for Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI). Vi som ble valgt til det første styret hadde lite kunnskap om å drive en forening. Brukermedvirkning hadde vi ikke hørt om før vi kom til Frambu. Det var vanskelig å få økonomisk støtte til drift av en forening og vi levde lenge på midler (kr. 5000) som vi fikk av Frambu. Likemann/likeperson  var ukjente begrep forsatt i mange år, selv om vi hadde praktisert det fra første stund. 

I mine sjeldne minner vil den første samlingen på Frambu ha en spesiell plass. Det ble slutt på å føle seg "alene i verden", endelig visste vi at vi var en del av en diagnosegruppe med felles kjennetegn og med mange gode personligheter. Noen av oss snakker om OI-familien som uttrykk for samholdet.  En del av de menneskene jeg ble kjent med den gangen lever ikke lengre og nye er kommet til. Når jeg møter medlemmer i NFOI nå, så er det ikke mange som har opplevd tiden før den første OI-samlingen i 1979. Flere av de som var barn i 1979 har, eller har hatt, viktige verv i foreningen og fører arbeidet videre. Det blir også med i min minnebok fra "sjeldenlivet".

 

 

#osteogenesisimperfecta
#sjeldnediagnoser
#frambu

Et samfunn for alle - er det ikke mulig?Det var en gang jeg trodde det var mulig å nå målet om et samfunn for alle. Den gangen jobbet jeg med regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede. Selv om det var en del utfordringer så opplevde jeg mye politisk vilje til å bidra på vei mot dette målet. Erfaringene er oppsummert i Stortingsmelding nr. 34 (1996-97) og ble videreført i en ny handlingsplanperiode og Manneråkutvalget med NOU 2001:22 Fra bruker til borger - En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer.  Sentrale stikkord for politikken var full deltakelse, likestilling, menneskeverdet, et samfunn for alle, et solidarisk samfunn og bedre levekår. Det har skjedd positive endringer siden den gang, men målene er ikke nådd.

Mål for politikken for funksjonshemmede
Da arbeidet med regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede startet i 1989 gjaldt hovedprinsippene fra St.meld. nr. 23 (1977 -78) Om funksjonshemmede i samfunnet. Den la vekt på at "samfunnets vanlige serviceorganer har det fulle ansvar overfor alle funksjonshemmede og hver for seg bygger ut de nødvendige spesialiserte tiltak. Og at den enkelte funksjonshemmede kan etablere den livssituasjon han ville ha hatt hvis han ikke hadde hatt sin funksjonshemning, dvs. leve, arbeide og bo i sitt naturlige miljø, side om side med andre mennesker."  Prinsippene er snart 40 år gamle og like aktuelle. 

Fysisk tilrettelegging - universell utforming
Handlingsplanene hadde flere tiltak for å bidra til et ikke-funksjonshemmende samfunn. Noen av tiltakene, som tilrettelegging av offentlige bygninger, er videreført, men etter 20 år er det fortsatt offentlige bygninger som er lite tilgjengelige. Byggeforskriftene ble endret for å sikre at nye boliger er tilgjengelige for bevegelseshemmede. Gleden ble kortvarig for nå er kravene lempet vesentlig slik at ikke alle nye studentboliger og nye mindre boliger bygges tilrettelagt. Mindre boliger kan være aktuelle for ungdom med og uten bevegelseshemning og eldre som ønsker å flytte fra et stort hus. Utrolig at det ikke satses på tilrettelagte boliger for alle. Det er store mangler på tilrettelagte boliger og det kan hindre eldre i å bli boende i eget hjem lengst mulig og det hindrer bevegelseshemmede i å besøke venner og familie.

Fysisk tilrettelegging er viktig for flere, bl.a. hørselshemmede som ofte opplever manglende tilrettelegging. God akustikk, teleslyngeanlegg i offentlige bygg mangler de fleste steder inklusiv i sykehus.

Vi har fått diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse dokumenter forsterker de tidligere prinsippene. Det er bra og hvis de etterleves i praksis så kan vi komme nærmere et samfunn for alle.

Holdninger
For at alle, uansett funksjonsevne, skal kunne delta i samfunnet er det mer enn fysisk tilgjengelighet som må være på plass. Noen eksempler viser at holdninger er viktig. 

Det er ikke en selvfølge at alle barn og ungdom får opplæring på sitt språk, hvis det er tegnspråk. I høringsnotatet om ny barnehagelov omtales tegnspråk på lik linje med spesialpedagogikk. For døve er tegnspråk like mye deres språk som for eksempel de som har samisk som hovedspråk. Ingen mener at tilbud om opplæring på samisk er spesialpedagogikk. 

I massemedia, sosiale medier og av og til i offentlige publikasjoner brukes det ord og illustrasjoner som viser negative holdninger til funksjonshemmede. De som mener at ikke-funksjonshemmede er funksjonsfriske kan oppfattes som om de mener at funksjonshemmede er syke. Den oppfatningen er det flere som har og de snakker om pasienter, f.eks pasient i rullestol som reiser med trikken. En slik holdning kan være medvirkende årsak til at arbeidsgivere ikke vil ansette noen med funksjonshemninger.De tror at personer med funksjonshemninger er (mye) syke. Illustrasjoner av personer som er bevegelseshemmet er ofte en gammel dame med rullator, til tross for at rullator kan være et godt hjelpemiddel for alle aldersgrupper og begge kjønn. Selv brukte jeg rullator som yrkesaktiv. 

Tilgjengelighet til toaletter er et interessant eksempel. Skilting av toaletter i bygg for publikum viser at det er tre kjønn: Kvinner, menn og rullestol. Av og til er et av kjønnene tvekjønnet, for eksempel mann og rullestol, mens toalett for kvinner ikke er for rullestol. Selvfølgelig er rullestolmerkede toaletter populære, men hvorfor kan ikke toaletter være for alle?

Å bruke diagnose som kjennetegn på mennesker er med på markere at vedkommende er annerledes, og ofte legges det til "med spesielle behov". Jeg har aldri forstått hvilke spesielle behov jeg har som er bevegelseshemmet, hørselshemmet og har diagnosen osteogenesis imperfecta. Å finne ut hva som er grunnleggende individuelle behov kan være et filosofisk spørsmål og en vitenskapelig forskningsoppgave. En finsk sosiolog, Erik Allardt, har publisert en undersøkelse av velferden i de nordiske land. Han delte de individuelle behovene og ønsker inn i tre hovedgrupper:

 - Å ha: Inntekt, bolig, arbeid, helse og utdanning = de såkalte fysiologiske og økonomiske behov og ønsker

- Å elske: Gode naboer, familiekontakter og venner = sosiale behov og ønsker

- Å være: Anseelse, politisk frihet og ressurser, kulturell identitet og aktivitet = psykologiske, politiske og kulturelle behov og ønsker. 

Ifølge den nordiske undersøkelsen er det vanskelig å påvise at Å ha-behovene er mer grunnleggende enn Å elske- og Å være-behovene. For meg er de tre hovedgruppene  vanlige og ikke spesielle behov. Jeg blir trist når jeg ser at mennesker med funksjonstap får klistrelappen at de har spesielle behov. Det skaper avstand til mennesker uten funksjonstap.

Feil holdninger til personer med funksjonstap viser seg til og med  i rettsapparatet. Nylig er to saker omtalt i Aftenposten. Begge gjaldt jenter som hadde vært utsatt for overgrep, men som ikke fikk forklare seg for politi eller med dommeravhør. Det ble sagt at de var for vanskelige å kommunisere med eller hadde kognitivt funksjonstap. Begge sakene ble henlagt.Det er ikke lett å akseptere at overgrep mot jenter med funksjonshemninger ikke når frem i rettsapparatet. Det er, selvfølgelig, diskriminerende, men signalene om at det ikke er nødvendig å ta anmeldelse på alvor når offeret har kommunikasjonsproblemer er skremmende.

Hvordan blir fremtiden?
Det er vanskelig å spå, men viktig å være optimist og det er viktig å ikke gi seg. Funksjonshemmedes organisasjoner har fortsatt en viktig jobb å gjøre med synliggjøring og påvirkning politisk og overfor "folk flest". Sosiale medier kan brukes med hell nå som både politikere og beslutningstakere i kommuneadministrasjon og helseforetak, i økende grad, er med på facebook og lignende.  

Vær med på å skape fremtiden for alle! Det kan hende det viser seg å være mulig.

 

#samfunnforalle
#funksjonshemmet
#funksjonstap
#nedsattfunksjonsevne
#universellutforming

 

 

 

 

- og vi arbeider med en opptrappingsplan for rehabilitering

Bilderesultat for sykehustale

I Sykehustalen 2016 sa helseministeren (igjen): " og vi arbeider med en opptrappingsplan for rehabilitering".  Vi er mange som venter på den. Den har vært lovet lenge og da burde det bli bra når den en gang kommer. Det er jeg ikke sikker på fordi det ser ut som det er liten forståelse for hva rehabilitering er. 

I flere år og i flere stortingsmeldinger har det vært lovet en opptrappingsplan for rehabilitering. I Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet, Meld. St. 26 (2014-2015., heter det: "Habilitering og rehabilitering har i mange år vært pekt på som et av helse- og omsorgstjenestens svakeste områder." Meldingen fremhever at til tross for dette, og gjentatte tverrpolitiske ønsker og verbale ambisjoner om å løfte disse områdene, har for lite skjedd. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med: "For å få til en reell styrking av habilitering og rehabilitering i de kommunale helse- og omsorgstjenestene må en rekke tiltak settes i verk." De fleste. tiltakene som forelsås har liten betydning for individuelle re-/habiliteringsforløp og er ikke tverrfaglige basert på individets behov. Det mest positiv i den stortingsmeldingen er er at  regjeringen også her tar sikte på å utarbeide en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, men jeg er ikke like positiv til at de sier at den vil ha sitt hovedfokus rettet mot kommunene.

Jeg vet at mange kommuner  ikke har fagfolk som kan delta i re-/habiliteringforløp for innbyggerne som har sansetap, multi-funksjonstap, sjeldne tilstander m.fl. Det er gledelig at helseministeren, i årets sykehustale,  sier: "Kommuner og sykehus henger sammen når vi skal fornye og forbedre tjenestene." Jeg håper virkelig at han da inkluderer re-/habiliteringsfeltet. Hvis dette budskapet følges opp i en opptrappingsplan kan det skje endring i dagens status for re-/habiliteringsfeltet. 

Jeg håper at de som arbeider med opptrappingsplanen bygger videre på den gode definisjonen i forskrift om habilitering og rehabilitering mv. Det må ikke skapes tvil om at re-/habilitering handler om at bruker/pasient skal få tverrfaglig bistand til å nå sine mål om deltagelse sosialt og i samfunnet. Og opptrappingsplanen må gjelde alle aldersgrupper og alle typer funksjonstap - hvis jeg skal bli fornøyd. Dagens fokus på hverdagsrehabilitering er ikke med på å øke mulighetene for for samfunnsdeltagelse for barn, unge og voksne som ikke er gamle enda.


#sykehustalen2016
#sykehustale
#rehabilitering
#opptrappingsplan

Når "blålys" ikke er det viktigste - hva skjer da?

Mange med funksjonshemninger og/eller kroniske sykdommer trenger vanligvis ikke øyeblikkelig hjelp fra helsetjenesten og kommer ikke inn i behandlingsapparatet med blålys. Diskusjonen om nasjonal sykehusplan, som helseministeren la frem sist høst, har fokusert på behovet for akutt kirurgi som en viktig sykehustjeneste. Det er uttrykt frykt for at nedleggelse av akuttkirurgi ved noen sykehus vil føre til et dårlig helsetilbud med fare for liv og helse. Dette er et viktig tema, men jeg vil se nærmere på hvordan det går for oss som vanligvis ikke trenger blålys, men hjelp til å leve med funksjonstap.

Gode sykehustjenester uansett diagnose?
I Sykehusplanen sies det:"Sykehusene må innrette seg etter hvilke sykdommer befolkningen har og hvordan sykdomsutviklingen vil bli framover. Vi skal ha gode sykehustjenester for alle pasienter uansett diagnose, men vi skal ha særlig oppmerksomhet på sykdomsgruppene som vil dominere i årene framover. Sykdomsbildet vil i første rekke bli preget av aldersutviklingen." Dette er et godt utgangspunkt, men hvordan oppleves virkeligheten? Et stort område som preges av aldersutvikling er tap av hørsel. Selv om noen lever hele eller nesten hele livet med nedsatt hørsel er det godt kjent at hørselen taper seg med årene. Om få år er det 1 million med nedsatt hørsel her i landet. Det er ingen spor i sykehusplanen om hva som skal gjøres for å møte hørselshemmedes behov. 

Mestre sine liv?
I januar 2014 holdt helseministeren den årlige sykehustalen og sa: "Det er bra å bli helt fri for en sykdom eller rette opp en skade når det er mulig, men det er også bra å mestre livet godt, og føle at du har god helse, også når du har noen diagnoser, må leve med skader, eller opplever alderdommens svekkelser og bruker noen medikamenter. Derfor mener jeg at definisjonen på god helse er det lik å mestre." Dette er jeg helt enig i og håpet for 2 år siden at dette skulle føre til en helsepolitikk med fokus på bistand til  å mestre de funksjonstap man har. Foreløpig er jeg blitt skuffet. Helseministeren sa også: "Hele helse- og omsorgstjenesten vår må bli flinkere til å hjelpe mennesker å mestre sine liv."

Jeg mener at mange trenger faglig bistand for å nå sine mål om å mestre livet slik at det er mulig med deltagelse i samfunnet, enten det handler om å være aktiv i barnehage, skole, utdanning med sikte på arbeid, yrkesaktivitet eller å leve et mest mulig selvbestemt liv i sitt eget hjem.

I statsbudsjettet for 2016 står det:"Rehabilitering er en tankegang som må gjennomsyre alle ledd og deltjenester i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. God sykdomsmestring forutsetter at pasienter og pårørende har tilstrekkelig kunnskap og praktiske ferdigheter til å endre livsstil i tråd med egne mål, vurdere forandringer i sykdomstilstanden og gjennomføre egen behandling. Den enkelte må få bedre hjelp til å endre livsstil og mestre livet med sykdom." Her ser det ut som endring av livsstil er det viktigste for å oppnå mestring av livet. Noen må ha misforstått. Endring av livsstil gir ikke hørselshemmede hørselen tilbake. Det er hjelp til kommunikasjon med mennesker for deltagelse i samfunnet som gjør at hørselshemmede mestrer livet. En som har hatt slag og fått talevansker får ikke bedre tale av å endre livsstil, men kan ha nytte av logopedtilbud. En med diabetes eller hjerteinfarkt kan få bedre helse ved å endre kosthold og være mer fysisk aktiv, men for å komme i arbeid eller beholde arbeid vil det ofte være behov for andre tiltak.  Hørselshemmede, slagrammede og andre med funksjonstap har behov for re-/habilitering. Re-/habilitering er mer konkret enn en tankegang og krever aktivt samarbeid mellom flere aktører med utgangspunkt i individets mål om mestring.

Status for re-/habilitering
I mange år har det vært sagt fra stortinget at det ikke er godt nok tilbud om re-/habilitering. Dette er helseministeren enig i og sier i statsbudsjettet for i år: "Mange får i dag ikke den habilitering og rehabilitering de har behov for. Ofte kartlegges og vurderes ikke behovet. Dette har med kompetanse, ledelse, ressurser, holdninger og kultur i tjenesten å gjøre. Når brukere blir spurt om hva som er viktig for dem, er svaret ofte å mestre daglige gjøremål. Oppfølgingen må reflektere dette. Derfor har regjeringen varslet en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering." Om få dager skal helseministeren holde den årlige sykehustalen. Kan jeg bli positivt overrasket eller blir det en tale uten betydning for re-/habilitering denne gangen også?

Uten blålys?
Det er vanskelig å få oppmerksomhet, ser det ut til, når vi med funksjonshemninger eller kroniske sykdommer trenger noe annet for at livet skal mestres (ikke reddes). Dette må det være mulig å gjøre noe med og kanskje det må starte i utdanningen av helsepersonell? Re-/habilitering må bli en større del av utdanningene og få høyere status. Det er ikke veldig mange professorater innen dette fagområdet og forskningen er mest tydelig innen behandling av funksjonstap for utvalgte grupper som f.eks, cerebral parese og i liten grad innen re-/habilitering for personer med sansetap eller sjeldne diagnoser.

Dagens tilbud i spesialisthelsetjenesten, inklusiv de private rehabiliteringsinstitusjonene med avtale med regionale helseforetak, er innrettet slik at tilbudene ikke gjelder alle med behov. Hvordan går det an å utestenge noen funksjonshemmede med behov for re-/habilitering? Kan det hjelpe å innføre et "grønt lys" på transport til re-/habiliteringstilbud?

#hørsel
#rehabilitering
#habilitering
#sykehustale

Å leve forlengs - å forstå baklengs

Vi er ved starten av et nytt år og jeg er opptatt av å se inn i fremtiden. Har konkludert med at det er bedre enn å skue bakover på året som er gått. Samtidig har jeg behov for å trekke frem noen erfaringer jeg har hatt. Den som følger med videre vil se hvor jeg "havner".

Jeg har flere håp for det kommende året, men innser at det nok kan ta mer enn ett år før mine håp blir virkelighet. I denne bloggposten tar jeg opp to av mine håp.

Hørsel
Det første jeg vil ta fatt i, for å gi meg og andre et bedre liv,er å øke forståelse for hva det vil si å høre dårlig. Samfunnet mangler kunnskap om hørselshemninger og så lenge det vanligvis ikke er person med hørselsfaglig kompetanse  i kommunene, er det lite eller ingen hjelp å få der man bor. Helen Keller, som var både døv og blind, har sagt om sansetap:"Blindness separates us from things but deafness separates us from people." Jeg er ikke helt døv fordi jeg kan høre ved hjelp av høreapparater og tekniske hjelpemidler, men erfarer ofte at jeg likevel er utenfor der flere personer er samlet. En større utfordring er at helsepersonell heller ikke kan noe om hørsel. Jeg har ferske erfaringer om dette fra både legevakt og fastlege. 

Jeg vil bruke 2016 til å komme med innspill på sosiale medier, der det er aktuelt å minne om hørselshemmedes behov. Hvis jeg kan klare å vekke interesse slik at jeg får svar eller at det blir debatt, så kanskje forståelse for betydning av hørselstap øker. Antall hørselshemmede øker. I 2020 vil det være ca 1 million hørselshemmede i Norge. Det er behov for ny innsats i utdanning av helsepersonell og at kommunene får plikt til å ansette audiografer og audiopedagoger. Kommunene får plikt til å ansette ergoterapeuter fra 2017. Det er mange flere hørselshemmede i en kommune enn bevegelseshemmede og andre som har nytte av ergoterapeuter. Manglende prioritering av den største gruppen av funksjonshemmede er vanskelig å akseptere for meg.

Jeg har en mistanke om at manglende tilbud til hørselshemmede kan skyldes at det tidligere var opplæringssektoren som hadde ansvar, bl.a. gjennom spesialskoler for hørselshemmede og døve. I helsesektoren er det spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for bl.a.tilpasning av høreapparater. Lange ventetider for å få hjelp ved hørselssentralene og ingen rutine for samhandling med kommunene. Kanskje ikke så rart når det ikke er noen å samarbeide med?

Re-/habilitering
For å leve et meningsfylt liv med en funksjonshemning vil mange ha nytte av re-/habilitering. Dette har jeg blogget mye om tidligere og vil vise til bloggarkivet. Nå er det fortsatt slik at alle venter på at regjeringen skal vise alvor med løftet om satsning på rehabilitering. Hva kan jeg gjøre i 2016 for at re-/habilitering skal få oppmerksomhet, status og ressurser som fagfeltet fortjener? Som på hørselsområdet mangler det forståelse for hva re-/habilitering er og hva gode individuelle re-/habiliteringsprosesser kan føre til. Mitt bidrag kan være å bruke ord som forklarer. Ordene må markedsføres, helst via presse, tenker jeg. Herved har jeg gitt meg selv en utfordring. Hvis noen blir med på dette øker mulighetene for å få politisk oppmerksomhet.

Hvorfor det er vanskelig å få fokus på re-/habiliteringsfeltet tror jeg kan skyldes at man vanligvis ikke dør av manglende re-/habilitering. Derimot kan man leve lenge som uføretrygdet og med redusert livskvalitet. I tillegg kan behov for pleie øke og bli langvarig. Merkelig at dette har noen forstått når det gjelder gamle mennesker som utskrives fra sykehus. De får treningstilbud (kalt hverdagsrehabilitering) for at kommunene skal få reduserte utgifter til pleie i hjemmet. For barn, unge og voksne i yrkesaktiv alder med funksjonshemninger mangler det innsats for å bidra til et mest mulig selvstendig liv i og utenfor hjemmet.

Leve forlengs
Jeg tar sats inn i 2016 med mine to løfter om hva jeg skal gjøre. Kanskje jeg klarer å bli mer aktiv på bloggen også? Det har vært stille lenge nå, bl.a. på grunn av en nedtur på mitt eget hørselsområde. Men heldigvis kan man skrive uten å høre klimpringen på tastaturet.

Ta trappa: Lev lenger

Ta trappa: Lev lengre. Dette er et av mange lignende budskap fra Helsedirektoratets kampanje "Dine30". Jeg måtte ta noen trappetrinn 17. august for å komme ut. Det ga meg et nytt brudd i ryggen. Jeg kan klare å gå noen få trappetrinn opp, men ikke ned. Til vanlig tar jeg og rullatoren min heis, til tross for alle oppfordringer om å gå i trapper. Jeg blir snart psykisk syk av å høre og lese at jeg får et kort og dårlig liv fordi jeg ikke går i trapper.

Jeg kjenner flere som lever godt selv om de ikke kan gå i trapper. Hittil har jeg passert 70 år. Mine største utfordringer er at jeg ikke kommer alle steder jeg ønsker fordi det er trapper som stenger meg ut. Mitt liv ville vært mye bedre hvis jeg ikke møtte trapper både her og der.

Det er bra å være i aktivitet. Så jeg er enig med Helsedirektoratet, men jeg er frustrert over at det ikke fokuseres på aktiviteter som jeg og andre som går på hjul kan bli inspirert av. Er det mangel på fantasi, ideer, vilje eller er det uttrykk for holdninger? Håper at "Dine30" også kan bli Mine30. Tror nye gode forslag til aktiviteter som passer for meg og andre bevegelseshemmede kan fornye kampanjen og inspirere flere til å være i aktivitet, uansett bevegelseshemning. Bruk av trapp som det  viktigste aktivitetstiltaket er gammelt og "utslitt". Allerede i 1972 husker jeg at jeg på min første arbeidsdag på Universitetet i Oslo, ble møtt av oppslag ved heisen som sa: "Det er beina som bestemmer om hjertet slår". Jeg gikk ikke trapp den gangen heller, men mitt hjerte slår fortsatt til tross for advarselen i 1972. 

 

 

Bilde fra heisene i Helsedirektoratet.


#Dine30

 

 

Omsorg er så mangt og nå er det valgkamp

01-omsorg

 Kilde: http://smartoppvekst.no/tag/omsorg/

 

Ordet omsorg benyttes i mange sammenhenger, men er det alltid det riktige begrepet? Og brukes det synonymt med offentlige omsorgstjenester og er det slik at tjenestene bare gjelder noen grupper? Eller er omsorg noe som kun skjer mellom mennesker og da vanligvis innen familien? Omsorg for andre eller egenomsorg? Brukes omsorgsbegrepet riktig når politikere snakker om verdig eldreomsorg?

Hvorfor lurer jeg på dette? I disse valgkamptider dukker eldreomsorg ofte opp. Jeg blir urolig hver gang, selv om jeg er eldre. Hva som menes med eldreomsorg er ofte knyttet til sykehjem og mennesker med demens. Dette omfatter bare en del av målgruppene for  omsorgstjenestene og min uro handler om at det er flere enn eldre med demens i sykehjem som trenger omsorgstjenester. Barn, ungdom, voksne i yrkesaktiv alder og eldre som ikke har demens (enda) er usynlige i valgkampen. Behovet for helse- og omsorgstjenester kan være stort på grunn av funksjonstap og/eller langvarige sykdommer.
 

 • Eldreomsorg

  En verdig eldreomsorg er noe alle ønsker. Som regel fokuseres det på forhold på sykehjem og nok hjelp så eldre kan velge å bo hjemme. Det er helse- og omsorgstjenester som skal bidra til en verdig eldreomsorg. Jeg syns det er uheldig at eldreomsorg blir begrepet som erstatter helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgstjenester skiller ikke mellom barn, unge og eldre.Tall fra KOSTRA viser at antallet brukere under 67 år av pleie- og omsorgstjenester i hjemmet har økt tilsvarende nedgang i eldre brukere. Sitat fra http://www.ssb.no/helse/statistikker/pleie : "Sjølv om også talet på heimetenestebrukarar totalt held seg på eit tilnærma uendra nivå på i overkant av 190 000 i 2014, aukar stadig talet på yngre brukarar. Medan talet på brukarar på 67 år og eldre har gått ned med nærare 1 000 til 107 500, har talet på brukarar under 67 år gått tilsvarande opp, til nærare 84 500. Blant dei eldre, særleg dei over 80 år og over, har det vore ein nedgang i delen innbyggjarar som er brukarar av heimetenester, særleg praktisk bistand.."
  Demensomsorg
  omtales som en del av eldreomsorgen. Dette er antagelig en slags forkortelse for tjenestetilbud til mennesker med demens. Også disse personene har rett til helse- og omsorgstjenester og det er viktig å være klar over at demens kan ramme yngre, ikke bare eldre.


 • Helse- og omsorgstjenester

  Kommunens ansvar gjelder for alle som har behov uavhengig av alder og diagnose.
  Dette omfatte helsetjenester i hjemmet, personlig assistande, herunder praktisk bistandog opplæring og støttekontakt, institusjonsopphold, herunder sykehjem og avlastning.
 • Omsorg for andre og egenomsorg
  Dette er begreper som betyr mye for de fleste av oss, selv om innholdet kan være ulikt. Jeg mener det er nødvendig med gode omsorgstjenester i tillegg for de som har behov. Viktig å tenke over at de som gir omsorg for familiemedlemmer med pleie- og omsorgsbehov eller til venner, ikke alltid har et reelt valg og kan bli utslitt. Ved å tildele tjenester som kan avlaste pårørende og venner vil hverdagen bli bedre for både den som gir og den som mottar hjelpen. Egenomsorg kan for en del gjennomføres bare hvis det gis praktisk bistand.


Valgkampønske

Jeg ønsker at politikere
blir opptatt av helse- og omsorgstjenester til alle som har behov, uansett alder. Tjenestene må tilpasses til individene og ansatte må ha kompetanse som sikrer dette. En familie med barn med funksjonsnedsettelse har andre tjenestebehov enn en 80 åring som har fått slag. En ungdom med en medfødt tilstand som har gitt omfattende bevegelseshemning, og som etter hver skal ha utdanning, begynne i arbeid og flytte til egen leilighet, har andre utfordringer enn en 90 åring som har fått redusert syn og hørsel. Alle har behov for bistand slik at de kan ha et verdig liv selv om de må ha helse- og omsorgstjenester. Dette må ikke bare gjelde for eldre og må tilpasses den livsfasen man er i når behovet for tjenester oppstår.

 

Les mer i arkivet » Mars 2019 » November 2018 » Februar 2018
myhreperspektiver

myhreperspektiver

74, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende Statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker