Viktige forslag i ny fastlegeforskrift

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring ny "fastlegeforskrift". I media har det bl.a. vært fokusert på at det er uheldig at fastleger skal oppsøke pasienter som ikke ber om legehjelp. Forslaget er blitt oppfattet som at alle som står på fastlegens liste, og ikke benytter legen, skal oppsøkes. Det ville være å sykeliggjøre mange og bruke ressursene på en feil måte. Departementets forslag er mer fornuftig:

"§ 20 Oppsøkende virksomhet
Fastlegen som har eller mottar journalinformasjon om at personer på listen har behov for helsehjelp, men selv ikke søker hjelp, skal tilby konsultasjon og hjemmebesøk. Dette gjelder kun i tilfeller hvor pasienten har en påvist lidelse der det fra en medisinsk vurdering er behov for behandling eller oppfølging."

Det er flere eksempler som kan illustrere betydningen av dette forslaget:

  • Personer med kognitiv svikt som selv i liten grad kan meddel sine helseproblemer, f.eks. utviklingshemmede, demente, hjerneskader etter ulykker og slag.
  • Pasienter utskrevet fra sykehus med beskjed om å kontakte fastlegen for oppfølging, men som ikke har oppfattet beskjeden i forvirringen rundt en utskrivingsprosess. Det kan være gitt beskjed om at resepter skal fornyes av fastlegen, at fastlegen skal henvise til andre behandlinger etc., men pasienten glemmer eller forsto ikke betydningen av å ta kontakt med fastlegen.

Jeg håper forslaget om oppsøkende virksomhet blir vedtatt.

Ett godt forslag til er § 21:
"§ 21  Medisinskfaglig koordinering og samarbeid
Fastlegen skal koordinere forebyggende tiltak, undersøkelse, behandling og medisinsk rehabilitering og være pasientens faste kontaktpunkt gjennom hele forløpet.

Fastlegen skal være tilgjengelig for og selv ta initiativ til nødvendig samarbeid om egne listeinnbyggere med andre tjenesteytere, herunder arbeids- og velferdsetaten.

Dersom en innbygger på listen har behov for langvarige og koordinerte tjenester, plikter fastlegen å informere om rettigheter knyttet til individuell plan og koordinator i kommunen. Fastlegen skal ved behov aktivt medvirke ved utarbeidelse, revisjon og annen oppfølging av individuell plan for innbyggere på sin liste, herunder delta på tverrfaglige møter."

Det har hittil vært vanskelig å få fastlegen til å bidra i arbeidet med individuell plan og fastlegene har liten tradisjon for aktiv samhandling med aktuelle instanser for de som har behov for rehabilitering. I høringsnotatet er det vist til koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene og deres rolle i arbeidet med individuell plan. Det står følgende om koordinerende enhet og fastlegen:

"Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Fastlegenes koordineringsansvar må ses opp mot disse virkemidlene, blant annet i forhold til å ta initiativ til å utarbeide individuell plan der vilkår for slik plan foreligger ."

Jeg savner at forholdet til koordinerende enhet ikke er tatt med i forskriften. Flere undersøkelser de senere årene har dokumentert at fastlegene i liten grad kjenner til koordinerende enhet for hab/rehab.

Det er ønskelig at habilitering nevnes spesielt i forskriften, slik at det ikke er tvil om at fastlegene også skal følge opp barn, unge og voksne med medfødte og tidlig ervervete funksjonsnedsettelser.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits