Brukermedvirkning i helsetjenesten - ikke akseptert?

I forrige blogginnlegg kommenterte jeg "Maktskiftet" i nr. 2/2012, Legeforeningens tidsskrift. Det er interessant å vurdere om Tidsskriftets syn samsvarer med dagens helsepolitikk, slik den er utformet i Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015, S. nr. 16 (200-2011). Så langt jeg kan se er det, heldigvis, ikke samsvar mellom Tidsskriftets synspunker (holdninger?) og nasjonale helsepolitiske mål slik de er beskrevet i nevnte stortingsmelding og senere vedtatt av Stortinget.

Legeforeningen har rett til å være uenig med nasjonale helsepolitiske mål, men jeg syns det er trist at uenigheten kommer til uttrykk på en måte som rammer en pasientgruppe spesielt. Jeg håper at ikke alle leger fratar pasienter med ME/CFS deres rett til medvirkning.

Jeg vil gi noen smakebiter fra stortingsmeldingen som belyser politikken vedrørende brukermedvirkning i helsetjenesten. Meldingen slår fast at pasient- og brukerrollen er i stadig utvikling. Tradisjonelt har pasienter og brukere hatt liten innflytelse over tjenestene de mottar og over egen behandling. Pasientrettighetsloven beskriver pasientens rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelp, og retten til informasjon.

Med dette som utgangspunkt er ett av målene for perioden:
"
Pasienter, brukere og pårørende skal møtes med respekt og omsorg, og ha innflytelse over utformingen av tjenestetilbudet. Befolkningen skal ha likeverdige helse- og omsorgtilbud uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn. Tiltak som støtter opp om den enkeltes trygghet og mestring, spesielt i kommunene, skal videreutvikles. Pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner skal være viktige samarbeidspartnere for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenesten, og bidra med sine erfaringer i utvikling av tiltak."

Meldingen prøver på flere måter å beskrive den nye pasientrollen. Der omtales bruk av moderne IKT-løsninger og elektroniske medier:

"Møtet mellom pasient og behandler i dagens helsetjeneste, er i stor grad basert på konsultasjoner ansikt-til-ansikt. IKT-løsninger og elektroniske medier åpner nye muligheter for å møte etterspørselen etter tjenester."

 

Nasjonal helse og omsorgsplan gir honnør til bloggere: 
"
Blogger om ulike sykdommer kan oppleves nyttig for personer som nettopp har fått stilt diagnosen eller som er pårørende. Bloggene brukes til å bearbeide reaksjoner og til å få råd og veiledning av andre i samme situasjon. Blogger kan bidra til å sette temaer på dagsorden i samfunnsdebatten."

Stortingsmeldingen omtaler brukeremdvirkning:
"Brukermedvirkning vil si å sette brukerens behov i sentrum.  Det gjelder særlig når brukeren benytter offentlige tjenester, spesielt innen helse, sosial, arbeid og trygd. Brukerne skal medvirke og ta beslutninger i forhold som angår dem. Brukermedvirkning skjer når brukerne er aktive deltakere i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak."

Legetidsskriftets skribent har ikke forstått hva som ligger i den nye pasientrollen og hvilke forpliktelse helsepersonell har til å bidra til reell brukermedvirkning. Artiklen kan leses som om pasienter/brukere ikke er meningsberettiget.

Til sist minner jeg om Pasient- og brukerettighetsloven § 3-1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning "Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. Barn under 18 år skal tas med på råd når barnets utvikling og modning og sakens art tilsier det."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 kommentarer

MariasMetode

02.02.2012 kl.23:49

Veldig god kommentar, Lisbeth - takk for den! Jeg må si jeg stadig lurer på hvor "brukermedvirkning" kommer inn.

Hvorfor ikke også skrive et gjesteinnlegg på Tidsskriftets blogg om dette temaet?

http://blogg.tidsskriftet.no/

Du har jo lang erfaring fra "begge sider av bordet" og burde være mer enn kvalifisert nok, i tillegg til god formidlingsevne.

Måne

03.02.2012 kl.18:25

Enig med Maria, denne ville passet bra på Tidsskriftets blogg!

Sun

03.02.2012 kl.19:35

Veldig bra, Lisbeth Myhre :-)

Du er rett person på rett plass! Forsto det då eg høyrde deg og kollegaen din på ME-seminar på Vettre hausten 2010.

I Møre og Romsdal får ikkje ME-foreninga vere med på mestringskurs når helseforetaket arrangerer.

Ingen lege/nevrolog vil samarbeide med oss pasientane.

Dei veit best, og dei veit alt...

Vi er mange pasienter som har blitt så bra av medisinsk behandling v/prof. K. De Meirleir at vi har begynt å jobbe igjen, og nokre av oss vil gjerne hjelpe andre ME-pasientar.

Blir det snart utlyst ledige stillingar i helseforetaka rundt om i landet,der vi som har erfaring som ME-sjuke kan bidra, f eks på Sunnmøre?

Mvh Sun

myhreperspektiver

03.02.2012 kl.20:15

MariasMetode:Jeg prøver først med et innlegg til Tidsskriftet: Brev til redaktøren. Håper et blir tatt inn. Tror det når flere.

myhreperspektiver

03.02.2012 kl.20:16

Måne:Se mott svar til Maria.

Ståle Tvete Vollan

01.11.2012 kl.14:55

Hei Lisbet! Skikkelig kjekt å se at du skriver blogg. Og gratulerer så masse med utnevnelsen i sommer: http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt/nyheter/Sider/lisbeth-myhre-utnevnt-til-ridder-av-1-klasse.aspx

Jeg har sluttet på Oslo universitetssykehus og begynt i Statped i Bergen, men har ved flere anledninger møtt våre tidligere kollegaer og venner i Helsedirektoratet.

Som det engasjerte menneske du er, har du sikkert merket deg at Statped omorganiseres, og i et offentlig utkast til målbilde trekkes det opp noen spennende linjer for hvordan en tenker seg at Statped skal jobbe framover. Noe av dette kan få konsekvenser for hvordan opplæring og helse kan samhandle framover. Brukermedvirkning står sentralt i arbeidet med nye Statped, det er klart.

Her blir det åpenbart forandringer, og Statped starter på omorganiseringen 1. januar 2013. Les mer i utkast til målbilde for den nye etaten: http://www.statped.no/Kompetansesentre/Hovedkontor/Malbilde-for-nye-Statped

Alt godt ønskes fra Vestlandet.

myhreperspektiver

02.11.2012 kl.12:32

Hei Ståle og takk for hyggelig kommentar.

Jeg følger litt med på hva som skjer i Statped og håper at dette styrker samhandlingen mellom helse- og opplæringssektoren. Mine tidligere kollegaer i Helsedir :har lenge strevet med å få til et fruktbart samarbeid med Udir om en felles veieleder for habilitering av barn og unge. Da jeg forlot dette arbeidet var det preget av ulikt språkbruk og ulike holdninger. Tror at prosessen er på vei i riktig retning.

Kanskje det kommer et blogginnlegg om samhandling på dette feltet også.

Lykke til i ditt vestlandsliv :-))

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits