Nøkkeltall for helsetjenesten - ingen nevnte rehabilitering

Helsedirektoratet la frem Nøkkeltall for helsesektoren 2011 den 15. februar. Det ble fokusert på de store sykdomsgruppene og fysisk aktivitet (eller mangel på aktivitet). Jeg er ikke uenig i at det er viktig med forebyggende arbeid for å redusere forekomst av diabetes 2, KOLS mm. Likevel savner jeg mer fokus på andre tema innen helsesektoren, spesielt rehabiliteringsområdet. God helse - gode liv er verdigrunnlaget for Helsedirektoratet og det gjelder, selvfølgelig, for alle uavhengig av alder, kjønn, diagnose o.s.v.

Rehabiliteringer et virkemiddel for å oppnå et mest mulig selvstendig liv med deltagelse sosialt og i samfunnet, selv om man har funksjonsvansker eller kroniske sykdommer. Det å mestre egen sykdom eller funksjonshemning er helsfremmende og skaper et godt liv. Politisk har det i flere år vært enighet om å prioritere rehabiliteringsfeltet. I perioden 2008-2011 var det en Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering som skulle bidra til å gi habilitering og rehabilitering, økt oppmerksomhet, økt status og økt tjenestetilbud. Nøkkeltallene er derfor interessante for å se om politikken har gitt ønskete resultater Jeg har ikke sett at nøkkeltall om rehabilitering er omtalt, derfor gir jeg en kortversjon. Hele rapporten kan leses her.

Habilitering og rehabilitering omfatter samarbeid med flere aktører i både kommune og spesialisthelsetjeneste og er samhandling i praksis. For å bedre samhandlingen mellom kommunene og helseforetakene er det en målsetting at alle kommunene skal ha forpliktende politiske planer for habilitering og rehabilitering.  I 2010 var det om lag 42 prosent av kommunene som ikke hadde slike planer, litt dårligere enn i 2006.

I kommunene gis det tilbud om rehabilitering både i institusjon (sykehjem) og utenfor. Det er en betydelig nedgang i antallet tjenestemottakere som har mottatt rehabilitering utenfor institusjon fra 2009 til 2010.

Hovedaktiviteten av habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skjer i sykehus og i private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak. Det har vært en reduksjon i opphold for døgnrehabilitering i sykehus på 8,5 prosent fra 2009 til 2010. Samtidig har det vært en økning i antall dag- og polikliniske opphold på 9,5 prosent. Det er tilnærmet ingen endring av det totale antall pasienter som har fått rehabiliteringstjenester i regi av sykehus fra 2009 til 2010.

Det var en reduksjon i antall opphold for døgnrehabilitering i de private rehabiliteringsinstitusjonene på 7,3 prosent fra 2009 til 2010. Antall pasienter som fikk rehabilitering ble redusert med 9,9 prosent. De regionale helseforetakenes kostnader til kjøp av tjenester fra private rehabiliteringsinstitusjoner var uendret fra 2009 til 2010. Reduksjonen i antall pasienter, samtidig med at kostnadene er stabile, kan innebære at kvaliteten på det enkelte opphold har blitt bedre og/eller mer spesialisert.

Koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering skal finnes i både kommuner og helseforetak og er viktige kontaktledd for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Antallet kommuner som har etablert koordinerende enheter er gått tilbake fra 77 prosent i 2009 til 76 prosent i 2010.

I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter både på regionalt nivå og i helseforetakene. På regionnivå var det i 2010, i likhet med 2009, tre av fire som har enheter som omfatter både habilitering og rehabilitering. Helse Sør-Øst har bare for rehabilitering. På helseforetaksnivå er andelen opprettede enheter økt og for de resterende helseforetakene er etableringsarbeid på gang.

Min vurdering:
Nedgang i tilbud om rehabilitering utenfor institusjon i kommunene samtidig med at færre pasienter får tilbud i spesialisthelsetjenesten, er ikke i samsvar med politiske målsetninger for rehabiliteringsområdet. Politisk satsning på økt ansvar til kommunene og ønske om å legge vekt på hverdagsrehabilitering i hjemmet vil kreve stor endringer, bedømt ut fra nøkkeltallene.

Det er skuffende at dette ikke har fått oppmerksomhet ved presentasjonen av Nøkkeltallsrapporten.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits