Hvordan påvirkes en helseminister og andre politikere?

I Norge har vi et Prioriteringsråd for helse- og omsorgstjenester og en prioriteringsforskrift. Dette handler om fag.  Vi har mange eksempler på offentlig finansiert behandling og omsorgstjenester som ikke er forskningsbasert, men tuftet på erfaring og tradisjon. Politikere kommer ofte i klemme når det på faglig grunnlag foreslås endringer i slike tilbud. Forslagene kan bygge på endrede behandlingsmuligheter, ny evidensbasert kunnskap og endringer i samfunnet. Det er overraskende å se hva det er som kan påvirke politikere til å gå i mot faglig funderte endringsforslag. 

I Dagsavisen 8.november 2012 er det omtalt et eksempel som illustrerer hva som påvirker politikere som må svare for faglig råd om endring i tjenester. Departementet foreslo i statsbudsjettet for 2013 å redusere budsjettet for behandlingsreiser med 25 mill. kr. Et annet sted i budsjettet foreslo de å redusere budsjettet for rehabiliteringstilbud med ca 25%. Behandlingsreiser er også omtalt som rehabilitering. Dagsavisen forteller at regjeringen har droppet forslaget om å kutte støtten til behanlingsreiser for kronikere.

Helseministeren sier:
"Det er klart at hvert enkelt menneske som ikke ville få den turen som hadde vært bra for dem,... det gjør inntrykk. Og summen av det engasjementet og forklaringen om hva dette betyr, var lett å ta til seg."

I Dagens Medisin opplyses det at Prioriteringsrådet skal behandle pasientreiser i februar 2013. Det er uheldig at Prioriteringsrådet ikke fikk behandlet saken om behandlingsreiser før statsbudsjettet for 2013 be lagt frem. Men hvis det er formidling av enketpersoners opplevelser og engasjement for saken som får politikere til å snu i budsjettsaker, så virker det unødvendig med behandling i Prioriteringsrådet. Engasjementet for behandlingsreiser blir ikke mindre om Prioriteringsrådet skulle konkludere med at det ikke er faglig grunnlag for å prioritere dette.

Engasjement fra organiasjoner av helsetjenestens brukere er viktig, også i politikkutforming. Rehabilitering er viktig for de fleste med funksjonshemninger og er, dessverre, et nedprioritert område. Som nevnt ble budsjettet for 2013 kuttet og det vakte også bekymring i organisasjonene. I FFOs merknader som ble oversendt stortingets Helse- og omsorgskomite, sies det:

"Den manglende satsingen på habilitering og rehabilitering i statsbudsjettet for 2013 er skuffende. Innsatsen rundt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten går ned med 24,7 % fra 2012, og det bevilges ikke friske nye midler til rehabilitering i kommunene. FFO mener dette er stikk i strid med mål og lovnader om rehabilitering som den neste store helsereformen, og beskrivelsen av feltet i Regjeringserklæringen: "Pasientene skal ha kvalitet i tjenestene. Det må settes av tilstrekkelig ressurser til habilitering og rehabilitering".  Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009 ? 2013, side 39 "

FFO beklager situasjonen sterkt, og viser til uttalelsen fra en samlet Helse og omsorgskomite i innstillingen til budsjettet for 2011: "Komiteen understreker viktigheten av et godt og riktig rehabiliterings- og habiliteringstilbud blir gitt til alle som trenger det uavhengig av bosted, alder og funksjonsnedsettelse. Riktig mengde til riktig tid er avgjørende for folks mulighet til å stå i arbeid og greie seg selv i størst mulig grad. Komiteen er av den oppfatning at det er sammenheng mellom omfanget av rehabilitering og høyt sykefraveær." (Budsjettinnstilling S.nr. 11 (2010-2011))

 

Det finnes mange enkelthistorier som illustrer betydningen av gode rehabiliteringsforløp.Jeg forstår nå at hvis rehabiliteringstilbudene skal styrkes, eller minst bringes opp på 2012 nivå, så må poltikere få slike historier tydelig servert. Det er mange flere enn revmatikere som har nytte av rehabilitering. De gruppene må også komme på dagsorden, selv om de trenger noe annet en behandlingsreiser til varme strøk..

 

Jeg skal gjøre mitt for at enkelthistorier blir presentert i valgkampen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

69, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg vært ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits