Hvorfor får ikke audiopedagoger og logopeder autorisasjon?

Nylig avslo Helse og omsorgsdepartementet å gi autorisasjon til to fagprofesjoner av stor viktighet for pasientgrupper som ikke får tilstrekkelig bistand i helsetjenesten. Departementet er bekymret for at en utvikling med stadig nye autoriserte grupper kan føre til en mer fragmentert og profesjonsdelt helse- og omsorgstjeneste. Når det gjelder audiopedagoger og logopeder er jeg mest bekymret for at det er alt for få av disse i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. I kommunene er de ansatt i utdanningssektoren og følger bl.a. skolenes ferier.  Barn, ungdom og voksne med hørselshemninger får sjelden nødvendig oppfølging i helsetjenestene. Slagpasienter og andre som har talevansker mangler ofte logopedtilbud både i tidlig fase på sykehus og i kommunene.

Helsepersonelloven definerer helsepersonell som de som utfører helsehjelp. Helsehjelp er enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell. Det står ikke noe om pedagogiske tiltak kan inngå i helsehjelp. Uten autorisasjon kan audiopedagoger og logopeder ikke være sikret at de vurderes som helsepersonell. Det er helt avgjørende for hørselshemmede og slagpasienter med mer at audiopedagoger og logopeder inngår i rehabiliteringsprosesser. For å øke samhandlingen med bruker/pasient og aktuelle tjenester/fagpersoner, er det ønskelig at de er ansatt i helsetjenestene. Jeg forstår ikke at dette skal føre til en mer fragmentert og profesjons delt helsetjeneste. Fakta er at den kompetansen disse to yrkesgruppene har er mangelvare i helsetjenesten. Ingen andre av helsepersonell kan erstatte audiopedagoger og logopeder.

Det er urovekkende at HOD sier "Pasientsikkerhet blir ivaretatt ved at helsepersonelloven uansett vil gjelde for personell som arbeider i helse- og omsorgstjenesten og yter helsehjelp. For personell utenfor helse- og omsorgstjenesten vil brukernes sikkerhet og forbrukervern bli ivaretatt innefor rammen av lov om alternativ behandling." Mener de at slagpasienter og andre som får logopedisk behandling skal sikres som om de fikk alternativ behandling? Hva med hørselshemmede som får bistand fra audiopedagog i en rehabiliteringsprosess og audiopedagogen ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten? Skal det vurderes som alternativ behandling? Lov om alternativ behandling har erstattet kvakksalverloven.

Folketrygden gir i visse tilfeller refusjon for behandling hos privatpraktiserende audiopedagoger og logopeder. Dette er en ordning som tilsvarer helsepersonell som bl.a.private fysioterapeuter. I denne sammenheng er audiopedagoger og logopeder ansett som helsepersonell, men uten autorisasjon.

Jeg forstår ikke departementets begrunnelse for å avslå søknad om autorisasjon for disse to faggruppene. Spesielt utfordrende er det at dette gjelder nødvendig bistand i rehabiliteringsforløp for brukere som ikke får den hjelpen de kan ha stor nytte av.

6 kommentarer

Ole-Andreas Holmsen

04.08.2014 kl.15:37

Etter å ha jobbet med problemstillingen og ikke minst sett viktigheten av autorisasjon for nevnte grupper i ca 20 år, melder jeg meg også inn i rekken av de som ikke forstår dette avslaget, Synd for logopeder som vil jobbe som og kalle seg logopeder, Synd for brukerne som får språk eller svelgeproblemer, men ikke behandling.

Tillitsvalgt, og tidligere leder i Norsk logopedlag

myhreperspektiver

06.08.2014 kl.15:52

Vil Norsk logopedlag forfølge denne saken? Event i samarbeid med Audiopedagogene?

Kjell O.Skavdal

22.02.2017 kl.15:27

Denne inkonsekvens han fått bestå i ytterligere tre år etter HODs uforklarlige avslag på autorisasjon for gruppen. Det er all grunn til å ta dette opp til ny revisjon når en ser de tiltagende behov for audiopedagogbehandling i helsetjenesten.I en nødvendig rehabilitering som følge av CI operasjon (Cochlea-Implanat) er dette et must! Likeså mye som logoped i slagbehandling.

Mvh

Kjell O.Skavdal

Gamneldoktor

myhreperspektiver

23.02.2017 kl.12:41

Kjell O.Skavdal:
Jeg er helt enig med deg, men det ser ikke ut som HOD forstår hørselshemmedes behov. I opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering skal regelverket for finansiering av private logopeder (HELFO) endres, men det foreslå ingen tiltak vedr audiopedagoger.

Kjell O.Skavdal

28.02.2017 kl.13:25

Merker meg din kommentar av 23.feb.d.å. Når jeg leser i Helsedirektoratets undersøkelse om behov og tilbud innen habilitering og rehabilitering IS 0429 av september 2014 påpekes mangelen på logopeder og audiopedagoger. Når du nå viser til HODs manglende forståelse av hørselshemmede behov i opptrappingsplanen, er det da IS-0429 som legges til grunn og hvorfor er ikke audiopedagoger med? Det er ikke mange dager siden Helsedirektøren sto frem og løftet frem behovet . Jeg forsto det slik at de hørselshemmede var inkludert, eller misforsto jeg? At privatpraktiserende logopeder nå skal få praktisere for HELFOs regning bør jo innebære en autorisasjon som helsepersonell. Hvorfor er ikke audiopedagogene med her? Det må jo være en regulær miss og total inkonsekvens. Hvor finner jeg mer om Helfogodkjennngen av logopeder i privat praksis? Mitt engasjement skriver seg fra de gode erfaringer med audiopedagogers virkeområde og hva de kan gjøre for en rekke pasienter hvor hørselsproblematikken inngår.

myhreperspektiver

28.02.2017 kl.20:32

Kjell O.Skavdal: jeg viste til Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som du finner i statsbudsjettet (HOD) for 2017. Der foreslås endringer i reglene for HELFO finansiering av logopeder. Det er ikke et krav at logopedene er autorisert. Private audiopedagoger finansieres på samme måte som logopeder i dag, men det er altså kun foreslått endringer for logopeder.Jeg har ikke stt at helsedirektøren har sagt noe om dette den siste tiden. Har du noe referanse til
dette? Du finner info om finansiering av privste logopeder og audiopedagoger på www.helfo.no

Skriv en ny kommentar

myhreperspektiver

myhreperspektiver

71, Bærum

Jeg er utdannet fysiolog (UiO) og har arbeidet på sykehus, undervist tannleger, forsket på regulering av blodtrykk, drevet med kreftforskning og legemiddelinformasjon. Fra 2002 til 2012 var jeg ansatt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i daværende Statens legemiddelkontroll og har 10 års erfaring fra Sosialdepartement (nå Helse- og omsorgsdepartementet). Min fortid som leder av Funsjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på 1980-tallet har gitt et viktig grunnlag for arbeidsoppgavene og interesseområder. Egen erfaring som pasient med en sjelden diagnose og daglig erfaring som bevegelses- og hørselshemmet er gode utgangspunkter for bloggen. Mange års kontakter med personer med ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser er også nyttig bakgrunnskunnskap.

Kategorier

Arkiv

hits